Hoppa till innehåll
Äldreminister Anna Tenje Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

Intervju med äldreminister Anna Tenje: ”Jag vill att statsbidragen ska komma så många till del som möjligt”

Socialstyrelsen har precis presenterat att det stora sektorsbidraget inom äldreomsorgen ska börja fördelas. Samtidigt finns en ambition om att förändra statsbidragen. Vårdföretagarna har sedan regeringen tillträdde uppvaktat äldreminister Anna Tenje om detta.

Rätt utformade kan statsbidragen bidra till att stärka äldreomsorgen, men det har funnits problem med att de varit administrativt krångliga, kortsiktiga och inte kommit alla till del. När privata aktörer inte får del av statsbidragen ges deras medarbetare och omsorgstagare sämre förutsättningar. Vårdföretagarna ställde några frågor om statsbidragen till Anna Tenje.

Du har som ambition att förenkla och effektivisera de statliga bidragen till äldreomsorgen – berätta vad du vill uppnå?

Vi är medvetna om att det har funnits en problematik vad gäller bland annat administrationen av statsbidrag. Det kan handla om krångliga ansökningsförfaranden eller specifikt ställda krav som gör att det är svårt för bidragen att få full effekt – kanske speciellt för mindre kommuner och aktörer där just administrationen kan ta en får stor del av resurserna. Min ambition är att förenkla det så mycket som möjligt så att det får så stor effekt som möjligt. I budgetpropositionen aviserade vi därför också att vår avsikt är att fokusera på att ha färre men mer effektfulla statsbidrag. I år handlar det om Äldreomsorgslyftet för att fokusera på den viktiga kompetensfrågan och om ett bredare sektorsbidrag som ska vara så lättillgängligt som möjligt.

Bidragen måste få komma alla till del

Vårdföretagarnas medlemmar upplever ibland att de inte får ta del av de statsbidrag som finns – hur ser du på det (och vad gäller de bidrag som finns för 2024)?

Jag tycker det är väldigt olyckligt om det finns kommuner som inte vill ge privata aktörer inom äldreomsorgen tillgång till medlen. Det här handlar om bidrag som ska stärka äldreomsorgen och då måste det få komma alla äldre till del, även de som valt en privat omsorgsgivare. Även medarbetare som har en privat arbetsgivare bör få ta del av statsbidrag, som sektorsbidraget och Äldreomsorgslyftet.

Reglerna för 2024 är oförändrade från föregående år. Det framgår tydligt av regeringsuppdragen och Socialstyrelsens anvisningar att privata utförare ska beredas möjlighet att ta del av medlen. Exakt hur den möjligheten ska se ut är upp till kommunerna, men det är också en fråga som jag följer noga.

Tillsatt utredning för att minska administration

Vad vill du göra för att säkerställa att de privata utförarna ska kunna ta del av statsbidrag inom äldreomsorgen framöver?

Jag vill att statsbidragen ska komma så många till del som möjligt och få så stor effekt som möjligt. Därför har vi tillsatt en utredare på Socialdepartementet som har i uppgift att se över hur administrationen kan minskas generellt, men också specifikt hur enskilda utförare i större utsträckning kan få del av statsbidragen. Jag ser fram emot att ta del av hans resultat, så får vi återkomma efter det.

Vårdföretagarna har lagt fram ett förslag att privata utförare ska kunna söka medel direkt från Socialstyrelsen liksom kommunerna – hur ser du på det förslaget?

Det är inte en helt enkel fråga. Å ena sidan kunde det underlätta för fler att ta del av det, men å andra sidan har kommunerna det yttersta huvudansvaret för äldreomsorgen och dess finansiering. Jag vill dock inte utesluta något i nuläget, utan inväntar resultatet av den bokstavsutredning som är i gång på Socialdepartementet och får därefter ta ställning till om och hur regelverket kan tänkas förändras.