Hoppa till innehåll
Ida Ingerö, näringspolitisk chef

500 dagar senare: Många vallöften kvar att ta tag i

I dag har det gått 500 dagar sedan riksdagsvalet 2022. Mycket har hänt i politiken sedan dess. Men det är också en hel del som faktiskt inte har hänt, men som borde ha kunnat hända. Inför valet 2022 ställde Vårdföretagarna en rad frågor till riksdagens åtta partier.

Politik är att vilja, sade Olof Palme. Om det ändå vore så enkelt.

På vårdköfronten intet nytt på valdagen 2026?

Hela sju av åtta partier svarade att de tycker att patienter som väntar på behandling ska guidas till vårdgivare med kortast vårdkö. Sex av åtta partier tycker också att patienter ska få laglig rätt att söka sjukhusvård utanför regiongränserna. Det var alltså uppenbart för en tydlig riksdagsmajoritet före valet 2022 att krafttag måste till för att korta vårdköerna.

Nu har det gått 500 dagar sedan valet. Det är hög tid att gå från ord till handling. Kapaciteten att korta vårdköerna finns. Vårdföretagarnas medlemsföretag skulle om de får ett tydligt uppdrag och möjlighet att planera på ett par års sikt kunna nollställa vårdköerna på en rad diagnoser, exempelvis höftledsoperationer och framfallskirurgi som försämrar livskvaliteten för tusentals svenskar.

Gör andra val, få andra resultat. Det är uppenbart att ingenting mirakulöst kommer hända med vårdköerna, om man inte vågar göra saker annorlunda. Ett nationellt initiativ för att korta vårdköerna skulle kunna ge märkbara resultat under denna mandatperiod. Mod, nytänkande och handlingskraft är vad som behövs nu.

Alla vill värna LSS, men när?

I enkäten framgick tydligt att en majoritet av riksdagspartierna står bakom Vårdföretagarnas förslag om schablonersättningen för personlig assistans ska räknas upp i takt med dess kostnadsökningar. Socialdemokraterna och Moderaterna svarade att de är neutrala eller inte tar ställning i frågan, men samtliga övriga partier instämde, ”Mycket bra, något som vi kan tänka oss att driva”. Så – hög tid att driva på för en långsiktigt hållbar schablonersättning. 500 dagar av mandatperioden har redan gått, med en fortsatt otillräcklig assistansersättning.

Inför valet ställde Vårdföretagarna också flera frågor till riksdagspartierna om hur de ställer sig till Vårdföretagarnas förslag för att värna kvalitet och seriositet i assistansen. Vårdföretagarna vill exempelvis se ett system för in- och utcheckning, vilket Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna instämde i. Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet instämde i Vårdföretagarnas förslag om att utreda en möjlig begränsning av andelen anhörigassistans.

En människa som fått rätt till insatsen LSS-boende kan idag bli flyttad från ett boende därför att hemkommunen ser möjligheten att göra en mer ekonomiskt gynnsam placering. Förflyttningar, mot individens vilja, leder ofta till ytterligare förflyttningar särskilt om man underskattat individens behov och därför valt en ny placering med otillräckligt stöd. Vårdföretagarna vill stärka den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet så att verkställigheten av insatsen LSS-boende inte kan förändras utan dennes medgivande. Inför valet 2022 svarade hela sju riksdagspartier att det var ett bra förslag. Vi ser fram emot politiska initiativ på området!

God kvalitet, vad är det?

Det finns idag ingen enighet om vad kvalitet i äldreomsorgen är och de kvalitetsmätningar som görs har lång eftersläpning. Vårdföretagarna ställde därför inför valet 2022 frågan till riksdagspartierna om de delar vår uppfattning att en relevant uppsättning av kvalitetsindikatorer bör tas fram och redovisas för både äldre, kommuner och medborgare. Resultaten skulle kunna användas för att utveckla kvaliteten genom att låta verksamheter lära av dem som har de bästa resultaten. Det skulle också underlätta för äldre att välja utförare och för kommunen att kunna följa upp en verksamhet. Sju av åtta riksdagspartier instämde i att detta är ett bra förslag.

Det kan tyckas vara långt till valdagen 2026, men politik är som bekant inte bara att vilja, utan också att tillsätta utredningar, skriva direktiv, remittera, debattera och rösta i riksdagen. För att vallöften ska hinna bli verklighet krävs handlingskraft tidigt i mandatperioden.

Vårdföretagarna och våra medlemsföretag är gärna med och bidrar. Det går att korta vårdköerna och kvalitetssäkra omsorgen. Lösningarna finns, nu krävs mod och handlingskraft.