Hoppa till innehåll

Vårdföretagarnas prognos indikerar att det behövs 28 000 fler platser på äldreboenden fram till år 2032. Det innebär att omkring 460 nya boenden behöver byggas under perioden – en byggtakt vi inte är i närheten av idag. I det kortare perspektivet, till och med år 2024, bedömer vi att det behövs omkring 6000 nya platser, medan enbart 3000 är planerade att byggas enligt Boverkets uppgifter.

50 procent fler äldre på tio år

De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år och äldre att öka snabbt. Fram till år 2032 kommer antalet ha ökat med drygt 250 000 personer jämfört med idag, motsvarande närmare 50 procent. Då det framför allt är äldre över 80 år som har behov av äldreomsorg kommer behovet av platser på särskilda boenden för äldre att öka kraftigt under den närmaste tioårsperioden.

Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre och bor på särskilda boenden har emellertid minskat de senaste åren. Vårdföretagarnas bedömning är att detta beror på två huvudsakliga orsaker. Den första är en rent demografisk orsak. Den andra beror på en tuffare biståndsbedömning från kommunerna, snarare än minskat behov hos de äldre. Vi utgår därför från att behovet av platser på särskilda boenden andelsmässigt kommer att ligga kvar på dagens nivå. Det innebär att elva procent av befolkningen som är 80 år och äldre kommer att ha behov av en plats på ett särskilt boende under perioden 2023–2032.

Behov: 28 000 nya platser till 2032

Sammantaget innebär det ett behov motsvarande 28 000 nya platser på särskilda boenden fram till år 2032. Det motsvarar omkring 460 boenden under perioden – en byggtakt vi inte är i närheten av idag. Därutöver finns ett behov av att ersätta äldre boenden som inte uppfyller vår tids krav på moderna äldreboenden. 

– Behovet av platser på äldreboenden kommer, till följd av den stora ökningen av äldre, att öka snabbt de närmaste tio åren. Med den byggtakt vi ser idag kommer bristen, som redan idag är stor, att öka ännu mer. Vi ser att privata utförare kan spela en viktig roll för att klara den stora utmaning kommunerna står inför, säger Björn Arnek Branschekonom, Vårdföretagarna. 

Vårdföretagarna föreslår:

• Ta hjälp av privata aktörer för att bygga nya särskilda boenden

• Säkerställ valfrihet för ökad kvalitet

• Säkerställ långsiktiga förutsättningar för särskilda boenden 

• Inför en äldreboendegaranti

• Öka samverkan mellan kommunerna

• Bygg morgondagens boenden

• Kartlägg befintliga äldreboendes standard

• Undersök hur behoven av omsorg förändrats över tid