Hoppa till innehåll

8 av 10 är nöjda eller mycket nöjda med sin omsorg

Här kan man konstatera att omsorgstagarna fortsatt är mycket nöjda med den hjälp de får. Ungefär 8 av 10 äldre är nöjda eller mycket nöjda med sin omsorg, något mer inom hemtjänst än på äldreboenden. Och fler än 9 av 10 är nöjda med bemötandet från personalen. Men det finns flera områden som kan utvecklas, till exempel hur tillfälliga förändringar i omsorgen meddelas eller möjligheten att träffa läkare (vilket dock är regionens ansvar).

Privata utförare bidrar med god kvalitet i äldreomsorgen

Mätningarna visar också att privata utförare bidrar till en god kvalitet i äldreomsorgen. Den samlade skillnaden i nöjdhet mellan privata och offentliga alternativ är liten. Det skiljer för det mesta bara med någon enstaka procentenhet. Där skillnaderna är lite större är de oftast till de privata aktörernas fördel. Exempelvis är fler nöjda med aktiviteter och möjlighet att komma ut på privat drivna äldreboenden. 

Privata utförare bättre enligt Enhetsundersökningen

I en annan kvalitetsmätning, den så kallade enhetsundersökningen, har de privata utförarna tydligt bättre resultat på nästan samtliga indikatorer. På samtliga 14 indikatorer för hemtjänsten har de privata utförarna bättre resultat, medan motsvarande för äldreboenden är 17 av 19 i det privatas favör. Det handlar bland annat om det finns aktuella genomförandeplaner, om det finns rutiner för olika omsorgsmoment, men också om en beskrivning av lokalerna. Exempelvis har 60 procent av alla privat drivna enheter inom äldreboenden tillgång till träningslokaler jämfört med 41 procent på de offentligt drivna. 

Kostnadseffektivt och god kvalitet

De öppna jämförelserna bekräftar att privata alternativ bidrar till en god kvalitet inom äldreomsorgen. Detta samtidigt som de oftast utgör ett mer kostnadseffektivt alternativ, vilket såväl forskning som Vårdföretagarnas egna undersökningar visar. Sammantaget visar det att privata aktörer spelar en viktig roll och utvecklar äldreomsorgen genom att komplettera och utmana de offentliga alternativen.