Hoppa till innehåll

Långsiktigt hållbara villkor samt likvärdiga villkor oavsett regiform är förutsättningar för att valfrihetssystem ska bidra till bästa möjliga kvalitet inom äldreomsorgen. En kartläggning beställd av Vårdföretagarna av hemtjänsten i 22 kommuner visar att dessa förutsättningar inte gäller i en majoritet av de undersökta kommunerna.

Kartläggningen visar att endast 3 av 22 undersökta kommuner, med både privat och offentligt driven hemtjänst, räknar upp ersättningarna enligt Omsorgsprisindex som är tänkt att garantera långsiktigt hållbara villkor. Undersökningen visar dessutom att i 15 av 19 kommuner med hemtjänst i egen kommunal regi går verksamheten med underskott under en stor del av åren 2018–2023. Detta är en stark indikation på att villkoren inte är likvärdiga mellan privata utförare och offentliga utförare.

Studien som är gjord av pwc på uppdrag av Vårdföretagarna visar att långsiktigt hållbara resurser till hemtjänsten uteblir i många kommuner. Den uppräkning av ersättningarna som görs följer i de flesta fall inte hemtjänstens kostnadsutveckling. I praktiken innebär detta att kvaliteten riskerar att sjunka och att de stora framtida utmaningarna för äldreomsorgen som en åldrande befolkning leder till blir än svårare att lösa.

För att ersättningarna ska vara långsiktigt hållbara och utvecklas i takt med kostnaderna har Vårdföretagarna, SKR och Sobona tagit fram ett omsorgsprisindex, OPI. Syftet är att kommunerna ska knyta ersättningen inom äldreomsorgen till indexet så att resurserna inte urholkas. Vårdföretagarnas kartläggning visar att endast 3 av 22 kommuner räknar upp ersättningarna enligt OPI på det sätt som är tänkt. Under perioden 2018-2023 ökade OPI med 14,5 procent medan den genomsnittliga ökningen av ersättningen för hemtjänst i de undersöka kommunerna var 11,7 procent, en skillnad på nästan tre procentenheter.  Samtidigt har också kraven på utförarna ökat, vilket också innebär ökade kostnader. Variationen mellan kommunerna var stor. Den högsta ökningen i en enskild kommun låg på 19 procent och den lägsta på 6 procent. Resultaten kan sammanfattas med att:

  • 4 kommuner har en utveckling av ersättningen som är högre än OPI
  • 12 kommuner har en utveckling av ersättningen som är lägre än OPI
  • 6 kommuner har en utveckling av ersättningen i nivå med OPI (mindre än +/- 1 procentenhet från utvecklingen för OPI)

Undersökningen visar dessutom att i 15 av 19 kommuner med hemtjänst i egen kommunal regi går verksamheten med underskott under en stor del av åren 2018–2023. I 13 av kommunerna går verksamheten med underskott samtliga undersökta år. Underskotten är i många kommuner betydande. Under 2022 gick exempelvis fem av kommunerna med underskott som uppgick till mellan 13 och 40 procent av budgeten.   Ingen av kommunerna kompenserar de privata aktörerna när den kommunala hemtjänsten går med underskott.  Det innebar alltså att den kommunalt utförda hemtjänsten på de flesta håll i praktiken fått en högre ersättning än de privata utförarna i samma kommun. Detta är helt i strid med lagstiftarens intentioner att det ska råda konkurrens på lika villkor oavsett vilket regiform utförararen av hemtjänsten har.

”Utförare som konkurrerar under liknande och hållbara villkor ger förutsättningar för att de äldre ska få välja en hemtjänst som långsiktigt håller hög kvalitet. Tyvärr uppfylls inte de förutsättningarna idag. Björn Arnek branschekonom Vårdföretagarna”

”Under pandemin gjordes många utfästelser från politiken om utökade resurser till äldreomsorgen. Tyvärr har löftena inte infriats och detta speglas inte i den undersökning vi gjort. Den annalkande kris vi idag ser inom äldreomsorgen riskerar att förvärras om man från politikens sida inte anslår tillräckliga resurser som säkerställer en god kvalitet inom äldreomsorgen.” säger Anna Bergendal, expert äldreomsorg.