Hoppa till innehåll

Med anledning av att IVO lämnat slutredovisning av regeringsuppdraget om att upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem har Vårdföretagarna lämnat ett yttrande. Vårdföretagarna tillstyrker förslaget om ett nationellt register. Men vi är kritiska till att uppdraget genomförts utan dialog med privata aktörer och att systemet, som det beskrivs, riskerar att missa viktig information.

Vårdföretagarna har under en längre tid förespråkat ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått i uppdrag (S2021/02373) att tillgängliggöra och upprätta ett sådant nationellt register. Myndigheten har genomfört uppdraget som resulterat i ett digitalt placeringsstöd för kommunerna. Systemet har dock utvecklats utan dialog med privata utförare och införts före remissinstansers yttrande. Detta trots att åtta av tio HVB och stödboenden är privatdrivna.

Det är av yttersta vikt att placeringar sker i verksamheter som har tillstånd, uppfyller myndigheters krav och riktlinjer samt ger en god omsorg av hög kvalitet. Som systemet beskrivs riskerar viktig information att utelämnas och godtyckliga beslut fattas. Därför vill Vårdföretagarna bidra med ytterligare förslag för hur ett placeringsstöd kan utvecklas.