Hoppa till innehåll

Vård­företagarna tillskriver kommuner om höjda ersättningar

Hög inflationstakt är tillbaka i såväl den svenska som den globala ekonomin efter att i mer än 30 år lyst med sin frånvaro. Det har lett till en kostnadschock för utförarna i den svenska omsorgssektorn. Prisökningarna det senaste året (juli till juli) på viktiga insatsvaror som livsmedel och bränsle ligger på över 10 procent och på el på över 20 procent.

Omsorgens speciella förutsättningar

Det är i huvudsak två förutsättningar som skapar särskilt stora problem för privata utförare till följd av den höga inflationen. Den första är att omsorgsverksamhet är arbetskraftsintensiv produktion där möjligheterna att förbättra produktiviteten i verksamheterna är begränsade. Det är svårt att ”springa” fortare inom exempelvis hemtjänsten eller inom assistansen. Konsekvensen av detta är att kostnadsökningar i princip måste täckas med högre ersättningar krona för krona.

Den andra är att privata omsorgsutförare inte ensidigt kan höja sina priser till kommunerna utan nivån på ersättningen är fastställd i avtal. I bästa fall räknas dessa ersättningar upp mellan åren utifrån det omsorgsprisindex som tas fram av SKR inför varje år. Under år där lön- och prisutvecklingen är normal fungerar indexet bra. Under nuvarande omständigheter med mycket hög inflationen fungerar det dock inte alls.

Kostnadsökningar behöver kompenseras för att säkra kvaliteten

Privata utförare kan, till skillnad från motsvarigheterna i kommunal regi, inte långsiktigt bedriva verksamheten med underskott. Höjningen av ersättningarna till privata utförare för att kompensera för kostnadsökningarna behövs för att kunna bibehålla den höga kvaliteten på den vård och omsorg man ger.

Vårdföretagarna har tillskrivit kommunerna

Vårdföretagarna har under denna vecka skickat en skrivelse till samtliga landets kommuner. I skrivelsen uppmanar vi kommunerna att direkt starta en dialog med de privata omsorgsföretagen i kommunen för att säkerhetsställa att de kompenseras för de kostnadsökningar som skett. På sikt när kostnadsutvecklingen är mer normal är det viktigt att samtliga kommuner följer uppmaningen från SKR att använda omsorgsprisindexet för att räkna uppersättningarna till de privata omsorgsföretagen.