Hoppa till innehåll

Här skisserar vi några punkter som bör ingå i kvalitetskriterierna.

 • Genomförandeplan eller arbetsplan/samarbetsplan bör i det generella fallet vara obligatoriska i alla assistansuppdrag. Om sådana inte finns måste anordnaren kunna redogöra för särskilda skäl vid tillsyn. Huvudregeln måste vara att dessa finns och årligen uppdateras. Om det inte finns en genomförandeplan måste åtminstone annan individuell planering för respektive kund finnas.
 • Assistansanordnaren ska ha ett kvalitetsledningssystem med rutiner som säkerställer att assistansen kan bedrivas på ett kvalitativt sätt.
 • Det ska finnas ett avtal som reglerar ansvarsfördelning mellan assistansanvändaren och anordnaren.
 • Det ska finnas rutiner för hur barn (utifrån ålder och funktionsförmåga) får information om sina rättigheter och hur barnets rätt att utforma sin assistans kan möjliggöras (beakta barnkonventionen).
 • Det ska finnas rutiner för hur assistansanordnaren säkerställer att personer på låg utvecklingsnivå eller med nedsatt autonomi kan få information om sina rättigheter och hur de kan utforma sin assistans utifrån egna önskemål.
 • Det ska finnas tydliga rutiner för bolagets löpande kontroll av kvaliteten i kundernas assistans
 • Det ska finnas tydliga rutiner för kontroll av kvalitet och utförande i förhållande till beslutade insatser
 • Bolaget ska tydligt kunna redogöra för hur man säkerställer att de assistenter som är verksamma hos en assistansanvändare genomför uppdraget med kompetens och säkerhet
 • Bolaget ska tydligt kunna visa hur man sprider information om åtgärder och lärande till alla assistenter
 • Bolaget ska tydligt kunna redogöra för sina rutiner för Lex Sarah samt i samband med tillsyn visa upp sina tre senast genomförda Lex Sarah-utredningar
 • Vid tillsyn ska bolaget kunna visa upp kundernas journaler samt under det senaste året inkomna och hanterade klagomål på verksamhetens kvalitet.
 • Bolaget ska tydligt kunna visa hur assistansanvändaren genom anordnarens arbetssätt ges ett avgörande inflytande över vad som är god kvalitet i den egna assistansen. (Respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.)
 • Det ska finnas skriftlig information som beskriver vilket stöd och vilken service anordnaren erbjuder assistansanvändaren. (Vilket ger möjlighet för den assistansberättigade att jämföra och välja utförare efter egna behov och önskemål.)
 • Assistansanvändaren (och i förekommande fall dennes legala företrädare) ska informeras om genomförandeplan och erbjudas möjlighet att tillsammans med anordnare upprätta en sådan plan. (Vilket säkerställer största möjliga inflytande över den egna insatsen.)
 • Assistansanvändarens personliga assistenter ska löpande ha/få adekvata kunskaper för det individuella uppdraget. (Vilket säkerställer rätt kompetens.)
 • Nöjd Kund Index och Nöjd Medarbetare Index, sjukfrånvaro, incident­rapportering, Lex Sarah, antalet utbildningstimmar för medarbetarna och hur ofta anordnaren träffar kunderna kan vara andra exempel från verksamheterna som bör granskas vid tillsyn. Allt bör mätas med jämförbara siffror.


Tillsyn av assistansverksamheter bör ske så pass ofta att de fungerar som ett verktyg för löpande kvalitets­utveckling i verksamheten. En kombination av anmälda och oanmälda tillsyner ger de bästa förutsättningarna för att få en god inblick i den faktiska kvaliteten på verksamheten. Tillsynerna måste ske genom en kombinerad granskning av dokumentation och rutiner och faktiska besök i verksamheterna och dialog med såväl kunder som medarbetare.