Hoppa till innehåll

Engagerat och tillgängligt ledarskap hos Blomsterfonden

För Blomsterfonden handlar gott ledarskap om att vara nära människan. Med mänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet som värdegrund jobbar de aktivt med att skapa en miljö som känns trygg för medarbetare, ledare, boende och närstående. 

Blomsterfonden arbetar med ett nära ledarskap 

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar med hem och vård åt äldre. De driver idag fem seniorboenden med social verksamhet, tre äldreboenden och egen hemtjänst. För att skapa trygga hem och ge professionell vård värdesätter de ett nära ledarskap för både medarbetareboende och närstående. 

 För mig är ett nära ledarskap viktigt. Jag vill vara engagerad och tillgänglig för att kunna upptäcka i tid vilket stöd våra ledare behöversäger Christel Haglund, vård- och omsorgschef och ställföreträdande VD för Blomsterfonden 

Christel ingår i en ledningsgrupp med fem verksamhetschefer som har ansvar för de gruppchefer, sjuksköterskor och den rehabpersonal som finns på plats på deras olika boendenÄven Blomsterfondens sjuksköterskor fungerar som gruppchefer och har ett ledaransvar över de undersköterskor som arbetar på avdelningenPå så sätt är ledarskapet nära medarbetare, boende och närstående. På en avdelning har en gruppchef ansvar för mellan 9-12 medarbetare och 10-16 boende. 

Utbildning och stöd för ledare 

Alla nyanställda ledare på Blomsterfonden går en utbildning för att få de bästa möjliga förutsättningarna för gott ledarskap. Utbildningen sker två gånger i veckan under åtta veckor. Då utbildningstillfällena sker på distans under kvällstid och på distans är det möjligt att arbeta i sin verksamhet under tiden. 

Under utbildningen får man bland annat verktyg för att kommunicera med medarbetare, närstående och boende. Det kan röra sig om att få råd och stöd i hur man håller utvecklingssamtal till att utveckla sin förmåga att tala inför en större grupp, som kan vara de medarbetare man har i sin verksamhet. Man ges även insikter i sina egna styrkor och utvecklingsområden och hur man exempelvis hanterar förändringar. En annan viktig del av utbildningen är hur ledaren ska arbeta utifrån värdegrunden – mänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet. 

– Det är viktigt att alla känner till vår värdegrund och att de själva tar ansvar för att få fram det på bästa sätt i verksamheten. Allt handlar om bemötandet och att finnas till för andra människor, säger Christel Haglund.  

Blomsterfonden anordnar även temadagar tre gånger per år där ledare samlas för att diskutera ett aktuellt ämne, med föreläsningar och nätverkande. Det blir ett tillfälle för ledare som annars är utspridda på olika geografiska platser att utbyta kunskap och lära sig av varandras erfarenheter 

Cheferna ska må bra för att kunna leda bra 

Blomsterfonden satsar mycket på internt stöd till sina ledare, både nyanställda och de som har arbetat längre. Förutom att alla utbildas får de regelbunden handledning och stöd över tid. Det kan exempelvis röra sig om att få råd i hur man håller ett utvecklingssamtal med en medarbetare eller hur man ska föra en dialog med anhöriga. Personer med chefsroller kan även behöva hjälp att balansera arbete med privatliv. Där erbjuds samtalsstöd i form av enskilda samtal eller i grupp.  

 Vi satsar på människan och vill få medarbetare att utvecklas. Vi trycker på att det är extra viktigt att komma in med stöd och handledning tidigt för att fånga upp behoven för varje enskild ledare och sätta in handlingsplaner om det sker avvikelser. På så sätt blir det en kortare sträcka när problem väl dyker upp vägen, berättar Christel. 

Förbättrar verksamheten genom feedback 

Blomsterfonden jobbar aktivt med att utveckla verksamheten genom att ta till sig av den feedback de får från medarbetare och anhöriga.  

– Det är viktigt att anhöriga ska få komma med synpunkter och klagomål. Det är inte farligt utan en chans till förbättring, säger Christel och anser att man inte kan utvecklas om man inte är mottaglig inför feedback 

 Även tydlighet och ärlighet lyfter hon som viktiga delar i att bibehålla en god relation med boende och närstående. Under Coronapandemin har det varit väsentligt att ge tydlig och korrekt information och då har det nära ledarskapet varit en fördel. Medarbetare känner trygghet i att ha en närvarande chef och anhöriga har någon att vända sig till med frågor och funderingar. Känner anhöriga och närstående trygghet och att de får till sig bra information blir det även lättare för medarbetare att trivas på sitt arbete.