Hoppa till innehåll

Coronapandemin pressar svensk äldreomsorg hårt. På äldreboendena har pandemin medfört en hög arbetsbelastning och stora merkostnader. Samtidigt syns nu en minskad beläggning i många verksamheter.

Det ökade antalet tomma platser har flera förklaringar: det handlar om att brukare avstår från inflyttning på grund av oro för smitta. Men det kan också bero på beslut från kommunen om att tillfälligt upphäva delar av valfrihetssystem eller att avvakta med verkställighet av flytt till äldreboende.

För privat driven omsorg, som inte kan falla tillbaka på offentlig finansiering vid underskott, ställs betydligt högre krav att anpassa sina kostnader. Redan ett begränsat antal tomma platser kan innebära ett underskott för verksamheten. Fortsätter utvecklingen finns risk att verksamheter kan behöva göra neddragningar. Samtidigt är de statliga stöd som sjösatts för företag inte väl anpassade till äldreomsorgens behov.

Vårdföretagarna har därför tillskrivit de kommuner där våra medlemmar finns för att peka på den utveckling som sker och för att påtala behovet av en nära dialog med utförarna. Det finns ett tydligt intresse för kommunerna att säkerställa att privat drivna äldreboenden kan överbrygga pandemin. Inte minst som demografin kommer innebära ett ökat behov av äldreboenden under kommande år.

Här finns skrivelsen som kan fungera som ett stöd i dialogen med kommunen för Vårdföretagarnas medlemmar.