Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

IVO vill slopa avgifter för ändringsansökningar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) föreslår i en delrapport att avgifterna för att ändra ett tillstånd för SoL- och LSS-verksamhet bör avskaffas. Detta är något som Vårdföretagarna länge har argumenterat för. Rapporten är en del av myndighetens uppdrag från regeringen att analysera det nuvarande regelverket för tillståndsprövning inom vård och omsorg.

Den 1 januari avgiftsbelades både nyansökningar om att bedriva tillståndspliktig verksamhet samt ändringsansökningar gällande befintliga tillstånd. Samtidigt blev fyra nya verksamheter, hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och biträdande kontaktperson enligt LSS, tillståndspliktigt och en ägar- och ledningsprövning infördes.

Vårdföretagarna påpekade redan när utredningen tillsattes, där förslagen om avgiftsbeläggning lades fram, att för högt satta ansökningsavgiften riskerade att slå hårt mot många fristående aktörer inom omsorgen och de, avgifterna, till och med skulle kunna motverka sitt eget syfte: att stävja fusk och oegentligheter inom branschen.

Vårdföretagarna har sedan i dialog med både föregående regering och nuvarande regering med samarbetspartier, både före och efter den nya lagen trädde i kraft, påpekat de troliga konsekvenserna av de högt satta avgifterna – 30 000 för nyansökningar och 21 000 för ändringsansökningar. Särskilt de senare har av Vårdföretagarnas medlemsföretag pekats ut som problematiska. Målet har därför varit att verka för att ändringsavgifterna måste sänkas eller helt avskaffas.

IVO fick i år i uppdrag av regeringen att analysera det nuvarande regelverket för tillståndsprövning inom vård och omsorg. Och det är alltså i sin första delrapport från uppdraget som man föreslår att avgifterna för ändringsansökan borde slopas. Vårdföretagarna har i dialog med IVO framfört vilka konsekvenser de högt satta avgifterna sannolikt har fått och myndigheten konstaterar i sin rapport att ”Medan en avgift för att ansöka om ett nytt tillstånd kan främja bättre förberedda ansökningar, har avgifterna för ändringar snarare den effekten att den hindrar verksamheter från att göra förändringar i sina verksamheter utifrån aktuella behov”.

Vidare konstateras att ”avgifter för tillståndsprövning påverkar beteendet hos dem som söker tillstånd. IVO:s mening är att avgifter som riskerar att hindra en seriös aktör från att ansöka om ett tillstånd, eller från att göra ändringar samt meddela de ändringar den gör, inte svarar mot det övergripande syftet med tillståndsprövningen. IVO föreslår därför att ändringsavgiften avskaffas.”.

IVO:s utredning bekräftar de farhågor som Vårdföretagarna och våra medlemsföretag har haft och har fört fram till myndigheten. Vi förväntar oss därför att regeringen lyssnar till sin egen myndighet och avskaffar avgifterna för ändringsansökan. För som IVO konstaterar i sin delrapport, ytterst handlar det ju om att garantera en god omsorg för boende och brukare.