Hoppa till innehåll

”Vi har varit tvungna att minska antalet läkartimmar på grund av de högre kostnaderna”

Citatet kommer från en av 268 privata vårdgivare i vår undersökning bland Vårdföretagarnas medlemsföretag om hur vårdmomsen påverkar patienter, brukare och verksamhet. Hen är inte den enda som blivit tvungen att göra oönskade förändringar av verksamheten som ger effekter för den som behöver vård och omsorg. Ett 90-tal medlemsföretag uppger att de inte har kunnat freda verksamheten från försämringar som påverkar patienter och brukare.

När momskostnaderna ökar har vårdgivarna inte råd att anlita extern kompetens i samma grad som tidigare. Medlemsföretag berättar om sämre tillgänglighet och längre väntetider, vilket är bekymmersamt med tanke på att hälso- och sjukvården i stort redan tampas med tillgänglighetsproblem. Som en vårdgivare beskriver läget: ”Vi har nu färre psykologtimmar per vecka i verksamheten därför att vi inte har råd med mer. Det påverkar patienter då det blir längre väntetider vid psykisk ohälsa.”

En annan vårdgivare beskriver hur vårdmomsen påverkar deras barnhälsovård: ”BVC har avslutat avtal för barnläkarkonsult och de hittar inga ersättare. Svårt att tillsätta vikarier när någon är föräldraledig två månader och då växer kön.”

”Vi har behövt avsluta en del samarbeten, vilket lett till sämre kontinuitet och tillgänglighet”, säger ett av våra medlemsföretag. Vårdgivare beskriver även kvalitetsförsämringar som mindre uppföljning av sårbara patientgrupper jämfört med tidigare. Här är ett exempel: ”På grund av momsen har en vårdmottagning valt att minska sin tid av oss som behandlare (legitimerade dietister) med 25 procent, vilket innebär ökad kötid för patienterna. Detta kan leda till bristande uppföljning av till exempel undernärda patienter.”

Vårdföretag som är verksamma utanför storstadsregioner berättar om sin oro för att klara kompetensförsörjningen av läkare och annan legitimerad vårdpersonal framöver. Några vårdgivare pekar också på att patienter inte längre kan få hjälp av specialister på mottagningen, därför att det har blivit för kostsamt att fortsätta med sådana samarbeten. Ett sådant exempel är ett av våra medlemsföretag i Värmland som berättar att ”Vi får remittera våra patienter till Karlstad (8 mil) för att få samma vård som vi tidigare hade kunnat erbjuda på kliniken.”

Det ligger i sakens natur att privata vård- och omsorgsgivare månar om sina patienter och brukare. Det är patientens val av vårdmottagning, eller den äldres val av hemtjänstföretag eller äldreboende som lägger grunden för verksamhetens existens. Så långt det är möjligt försöker därför vårdgivarna undvika förändringar som innebär försämringar för patienter och brukare.

59 vård- och omsorgsgivare säger i undersökningen att verksamheten har påverkats av vårdmomsen, men att de hittills lyckats freda sina patienter och brukare från effekterna av den. Många av dem uttrycker dock oro för hur länge detta ska gå. Som en vårdföretagare skriver:

”Vi har kvar samma bemanning, så patienterna har inte påverkats än så länge. Men vi kommer inte kunna fortsätta så hur länge som helst. Vi hoppas på en lösning av momsfrågan, så att vi inte behöver göra förändringar som blir negativa för våra patienter.”

Nu behövs snabba åtgärder från regeringen och regionerna.

Ta del av hela undersökningen Vårdmomsens effekter – för patienter, brukare och verksamheter