Hoppa till innehåll

Privata aktörer som vill bedriva vård och omsorg enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade behöver först ett tillstånd. Inspektionen för vård och omsorg, eller IVO, granskar helt enkelt om aktören har rätt förutsättningar att ge en omsorg med hög kvalitet. Vårdföretagarna tycker att det är rätt att ställa höga krav på den som ska hjälpa personer som på olika sätt är utsatta och behöver stöd från samhället.

Problemet är att samma krav inte ställs på alla utförare. Kommuner, som gör samma sak, prövas nämligen inte alls. Alla brukare bör kunna räkna med att samma höga krav ställs på omsorgen, oavsett vem som utför den. Därför vill Vårdföretagarna att även kommunala utförare ska omfattas av tillstånd.

Men vi ser också problem med själva tillståndsprövningen. Den medför administrativa kostnader och krångel i form av långa väntetider. I snitt tar det åtta månader att få ett tillstånd idag – och IVO bedömer att väntetiderna kan öka ytterligare framöver. Dessutom blir avgifterna orimligt höga i vissa fall. Pengar som skulle kunna gå till att höja kvaliteten för brukarna eller till satsningar på personalen måste nu istället gå till administration och handläggningsavgifter – i verksamheter som i många fall redan har en ansträngd ekonomi.

Vårdföretagarna har därför skickat en skrivelse till regeringen där vi lägger fram konkreta förslag för hur tillståndsprövningen bör ändras.

Vårdföretagarna föreslår att regeringen:

  • Avskaffar avgifterna för ändring i tillstånd för verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett uppdrag att göra en översyn av tillståndsprövningen i syfte att förenkla den och säkerställa att avgifterna står i proportion till kostnaden för handläggningen.
  • Inför ett system med fasta tidsgränser för IVO inom vilken myndigheten har att fatta beslut om tillstånd och där ansökan godkänns automatiskt om tidsgränsen överskrids.