Hoppa till innehåll

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga behoven av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Bakgrunden är att flera kommuner uppger att de har brist men att det saknas en nationell helhetsbild.

Vårdföretagarna välkomnar kartläggningen – det är något vi har förespråkat under lång tid. För att få en rättvisande bild av behovet anser vi att en kartläggning också bör omfatta skicket på landets samtliga äldreboenden.

Allt färre kommuner klarar att möta de äldres behov av särskilt boende. Det är en oroande utveckling. För år 2019 bedömer hela 127 kommuner att de har ett underskott av särskilda boenden. Det är inte rimligt att den som kommunen anser behöver en plats på ett äldreboende ska behöva vänta. En lång väntetid kan vara förödande för den som känner sig otrygg hemma.

Privata aktörer spelar redan idag en viktig roll för att klara behoven – omkring en tredjedel av alla äldreboenden byggdes av en privat aktör under föregående år. Men potentialen är större. Regeringen och landets kommuner bör tillsammans med privata aktörer diskutera hur de kan bidra till behovet av nya äldreboenden. Med god dialog kan effektiva och ändamålsenliga lösningar tas fram. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos de privata aktörerna som en enskild kommun, som inte bygger lika ofta, inte alltid besitter.

Sist men inte minst är det viktigt att tillåta nya lösningar för morgondagens behov. Idag är reglerna för att bygga nya äldreboenden strikta när det gäller lokalernas utformning, antal lägenheter och antal våningar till exempel. Möjligheterna till innovation behöver förbättras. Vårdföretagarna har därför föreslagit att regeringen ska tillåta privata aktörer att i ett antal projekt utveckla, bygga och pröva nya typer av äldreboenden som inte är bundna av dagens tillståndskrav. Det är dags att testa nya tekniska möjligheter inom äldreomsorgen. Annars är risken stor att gårdagens lösningar byggs in i morgondagens boenden.