Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Budgetbesked om vårdmomsen

I budgetpropositionen, som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om, finns viktiga besked om vårdmomsen. Så här skriver regeringen i Finansplanen:

För många utförare inom hälso- och sjukvården, inte minst små aktörer på landsbygden, krävs flexibilitet vad gäller bemanning. Ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen om mervärdesskatt för inhyrd personal har inneburit kostnadsökningar för privata utförare inom hälso- och sjukvården som hyr in vårdpersonal. Regeringen föreslår att medel avsätts till landstingen för att de ska kunna ersätta de berörda aktörerna.

Regeringen avser också att skyndsamt tillsätta en utredning för att se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Om sådana förutsättningar föreligger, så ska förslag lämnas.

Detta är både välkommet och nödvändigt. Det är ett viktigt steg framåt att regeringen och samarbetspartierna nu vidtar åtgärder för att överbrygga svårigheter för vårdgivare, i väntan på de långsiktiga lösningar som utredningen måste komma fram till. Vårdföretagarna har, med hjälp av Deloitte, tagit fram lagförslag som kan bli en utgångspunkt för utredningen.

Regeringen och regionerna måste nu säkra att momskompensationen om 210 miljoner kronor når fram till privata vårdgivare, att fördelningen blir så rättvis som möjligt och ha beredskap att avsätta mer medel för kompensation om statsbidraget visar sig otillräckligt. Men allra viktigast är fortsatt att skyndsamt ändra lagen, för att inte försvåra bemanningen av vården.