Hoppa till innehåll

Anna Bergendal, näringspolitisk expert, sammanfattar de viktigaste punkterna i regeringens budgetförslag för 2020 som rör medlemsföretag inom äldreomsorg.

Stimulansbidrag löser inte de grundläggande utmaningarna i äldreomsorgen

I budgeten för år 2020 presenterar regeringen en ny inriktning för de särskilda medel som går till äldreomsorgen – nivån på satsningarna är ungefär samma som föregående år.

 

Satsningar på äldreomsorgen i BP i korthet

  • Treårig satsning med bred inriktning för kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen, med inriktning mot demenssjukdom och ofrivillig ensamhet. 610 miljoner kronor avsätts för åren 2019,2020 och 2021.
  • Regeringen avsätter också sammanlagt 200 miljoner kronor för en satsning på digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen.
  • Satsningen på investeringsstöd för äldrebostäder inom samma anslag minskas från 700 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.
  • Regeringen presenterade ett nytt initiativ i budgeten – en särskild anhörigstrategi ska tas fram i syfte att olika aktörer bland annat inom äldreomsorg ska jobba mot samma målsättning.

Vårdföretagarnas kommentar

Det är välkommet med satsningar på äldreomsorg, men samtidigt innebär stimulansbidrag en ryckighet och detaljstyrning som motverkar bästa möjliga utveckling av verksamheterna. Det viktigaste för en kvalitativ äldreomsorg är långsiktiga och hållbara villkor. Vi menar att en utökad och väl fungerande valfrihet där utförarna konkurrerar på lika villkor är viktigare för att driva på utveckling och innovation inom äldreomsorgen.

Mot bakgrund av att januariavtalet föreskriver konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare får det samtidigt förutsättas att stimulansmedlen som nu presenterats kommer alla äldre till del, oavsett om de valt kommunal eller privat äldreomsorg. Vid tidigare satsningar har det inte alltid varit fallet. Detta kommer vi på Vårdföretagarna att följa upp.

Satsningar på digitalisering och välfärdsteknik är viktigt för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. Möjligheterna för äldre att bo kvar hemma, känna trygghet och delaktighet i samhället kan öka. Personalens arbete kan underlättas och mer tid frigöras till mötet mellan personal och den äldre. När regeringen beslutar hur medlen till välfärdsteknik ska fördelas vore det därför önskvärt att hitta en annan väg än att sprida medlem jämt till alla kommuner.  Detta eftersom det annars blir så små summor att göra något av. Målet måste vara mer ambitiöst än att det ska räcka till ”lite teknik i största allmänhet”.  Istället skulle medlen kunna fördelas i konkurrens mellan aktörer som prövar nya och innovativa arbetssätt i syfte att förbättra brukares självständighet eller medarbetares arbetsmiljö. Här finns inte minst mycket erfarenhet att ta tillvara på hos de privata aktörerna.