Hoppa till innehåll

Anders Manell, näringspolitisk expert, sammanfattar de viktigaste punkterna i regeringens budgetförslag för 2020 som rör medlemsföretag inom individ- och familjeomsorg.

Inom området Individ och familjeomsorg sker inga stora förändringar eller satsningar från tidigare utan det är främst redan beslutade och nu genomförda insatser som redovisas. Regeringen framhåller sina bemanningssatsningar som löper ut under 2020. Positivt i budgeten är att regeringen pekar på behovet av mer kunskap och statistik kring personer med funktionsnedsättning. SCB har uppdrag att ta fram statistik om levnadsförhållanden hos personer med funktionsnedsättning. Skyddade boenden blir på sikt tillståndspliktiga.

Statistik, skyddat boende, vårdmoms och IVO
Regeringen anser att det finns behov av att stärka förutsättningarna för att tillgodose samhällets behov av data och statistik kring levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Öppna jämförelser är en viktig del i att stärka och utveckla kunskapsbasen inom socialtjänsten. Socialstyrelsen ska kartlägga omfattningen och kvaliteten av skyddade boenden. Vidare föreslås på sikt tillståndsplikt för enskilda verksamheter som driver skyddat boende.

Regeringen har som mål att insatser med beslut om boende är av central betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Som en konsekvens av vårdmomsen införs ett statsbidrag om 210 Mkr till landstingen för att de ska kunna ersätta privata utförare för kostnadsökningarna för mervärdesskatt när de hyr in vårdpersonal samt att en utredning skyndsamt ska tillsättas.

År 2020 är sista året i regeringens pågående satsning på ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Regeringen har under 2016–2020 avsatt medel för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Tillståndsplikt för verksamhet för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt LSS samt ägar- och ledningsprövning trädde i kraft den 1 januari 2019.

Vårdföretagarna kommenterar

Vårdföretagarna välkomnar att regeringen ser behov av mer kunskap både på individnivå och genom öppna jämförelser inom fler lagrum vilket Vårdföretagarna arbetat för under lång tid.

Det är oklart om vårdmomskompensationen kommer att komma verksamheter som HVB till del eller om det endast är sjukvård som kommer att kompenseras. Angående regeringens bemanningssatsningar är det oklart om dessa medel kommit privata verksamheter till del.

Vårdföretagarna har ställt sig positiva till höga krav och tillståndsprövning men har under året mot politiken och i media påtalat de orimliga avgifterna, främst för ändringsansökningar.