Hoppa till innehåll

Stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom bättre upphandlingar

    Kapitel

Studien visar att det finns mycket stora möjligheter för kommunerna att i ökad omfattning styra mot kvalitet i upphandlingar och därigenom skapa bättre förutsättningar för hög kvalitet i särskilda boenden.

Dagens särskilda boenden för äldre skiljer sig från gårdagens ålderdomshem: delvis tack vare utvecklad hemtjänst kan äldre bo hemma längre, vilket inneburit att äldre på särskilda boenden är betydligt äldre och sjukare än tidigare. De äldre är samtidigt i allmänhet nöjda med sin omsorg. Tydliga förbättringsområden finns dock. Fall av vanvård förekommer fortfarande, och de äldre är mindre nöjda med t.ex. måltider och sociala aktiviteter. Arbetet med att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen försvåras av att det inte finns någon tydlig definition av vad kvalitet i äldreomsorgen innebär och hur den ska mätas.

Framöver kommer svensk äldreomsorg att ställas inför flera utmaningar: Ökade behov, ökade kostnader, stora rekryteringsbehov och högre krav från de äldre kommer att ställa stora krav på både effektivitet och kvalitet. För att de enskilda utförarna ska ges förutsättningar att bidra till att möta dessa utmaningar behöver de upphandlingar som görs av äldreomsorgs styra mot kvalitet.

Mot denna bakgrund har vi låtit genomföra en studie av hur upphandlande kommuner styr mot kvalitet i upphandling av särskilda boenden. Studien har finanseriats av Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas Riksförbund, som en del i organisationernas tvååriga program för utvecklad kvalitet i välfärden. Health Navigator har genomfört studien och utarbetat denna rapport, och ansvarar för slutsatser och rekommendationer.

Studien visar att det finns mycket stora möjligheter för kommunerna att i ökad omfattning styra mot kvalitet i upphandlingar och därigenom skapa bättre förutsättningar för hög kvalitet i särskilda boenden. Det är vår förhoppning att denna rapport ska kunna tillföra ett faktaunderlag till diskussionen om upphandling och kvalitet, och att det ska kunna bidra till det viktiga arbetet med att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen.

Läs rapporten Stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom bättre upphandlingar  här