Konjunkturbarometern, 2012

Branschen utvecklas starkt och en ökad efterfrågan på företagens tjänster har lett till omfattande nyanställningsbehov, men viljan att satsa och expandera minskar bland företagen inom vård och omsorg på grund av osäkerheten inför politiska beslut.

Detta är den tredje konjunkturbarometern SCB genomför på uppdrag av Vårdföretagarna. Konjunkturbarometern visar att vård- och omsorgsbranschen går starkt, även då företagens bedömning är något svagare jämfört med föregående undersökning.

Verksamheternas starka utveckling medför ett högt tryck på arbetsmarknaden. Fyra av tio företag har ökat antalet anställda sedan i höstas, men många företag hittar inte den kompetens som krävs vilket leder till lägre tillväxt än vad som annars hade varit möjlig.

Anmärkningsvärt är att detta ändå inte ses som det främsta hindret för expansion. Det största hindret för att våga satsa och utveckla verksamheten ytterligare utgörs enligt var tredje företagare av osäkerheten inför politiska beslut. Utan långsiktiga villkor för företagande inom vård- och omsorgssektorn riskerar vi gå miste om mycket av det utvecklingspotential som nuvarande och potentiella företagare besitter.

Vårdföretagarna tar årligen fram konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn.

Läs Konjunkturbarometern här

Läs pressmeddelande
Omfattande nyanställningsbehov inom den privata vård- och omsorgssektorn