Studentbarometern

Den offentligt finansierade vården i Sverige bedrivs av offentliga och privata vårdgivare. Privata vårdgivare står för 12% av den totala vården. För den som velat skapa sig en bild av hur den privatdrivna delen av den offentligt finansierade vården i Sverige står sig i jämförelse med den offentligt drivna, har statistik kring primärt två gruppers perspektiv funnits tillgänglig; patienternas och de anställdas.

Den offentligt finansierade vården i Sverige bedrivs av offentliga och privata vårdgivare. Privata vårdgivare står för 12% av den totala vården.
För den som velat skapa sig en bild av hur den privatdrivna delen av den offentligt finansierade vården i Sverige står sig i jämförelse med den offentligt drivna, har statistik kring primärt två gruppers perspektiv funnits tillgänglig; patienternas och de anställdas.

Patienterna
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har sedan 2003 årligen mät patienteters uppfattningar, förväntningar och nöjdhet med den offentligt finansierade vården. Resultaten från 2009 visar för sjätte året i rad att privata vårdföretag har starkare image och högre förväntningar på sig samt nöjdare och mer lojala patienter än den offentliga vårdgivare.

De anställda
Jobbhälsobarometern är en undersökning som kontinuerligt genomförs av Svensk Företagshälsovård och SKI. Den redovisar de anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn. Svaren visar sammantaget att anställda på privata vårdföretag i högre grad anser att deras arbetsplats är en ideal arbetsplats där de skulle vilja jobba. De är även mer nöjda med såväl anställningsförhållanden som den fysiska arbetsmiljön.

Dessa två perspektiv tillsammans ger en bra övergripande bild av den privatdrivna vården idag. En bild med nöjdare patienter och högre kvalitet på vården samt anställda som både är mer nöjda samt har större tilltro till sina chefers förmåga att utveckla verksamheten.

Studenterna
Men för att bättre förstå förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen av den privatdrivna offentligt finansierade vården i Sverige behöver vi även förstå den grupp som kanske kommer att ha störst inflytande på utvecklingen i framtiden, de som faktisk kommer att jobba i vården.

Därför har Vårdföretagarna valt att undersöka hur just studenter inom vård och hälsa ser på privata och offentliga arbetsgivare inom vården.

Undersökningsresultaten redovisas i denna rapport, där de även kommenteras och relateras till både patienters och anställdas åsikter.

Vår ambition är att lägga ett tredje centralt perspektiv till bilden av den privatdrivna offentligt finansierade vården i Sverige och ge en indikation på hur utvecklingen kommer se ut framöver.

Läs rapporten Studentbarometern här