Vårdfakta 2020

Medarbetarna

Här kan du läsa om de som arbetar inom den privat drivna vården och omsorgen.

Foto: David Bicho, Sophiahemmet.

Ladda ner PDF

Sysselsättning

Under 2018 sysselsatte de privata vård- och omsorgsgivarna 184 000 personer, räknat på både hel- och deltidstjänster.26

Fördelning mellan privat och offentligt anställda i vården och omsorgen: 27, 28

Rekryteringsbehov

Personalbehoven i vård och omsorg är mycket stora. Fram till år 2026 behövs 79 000 fler medarbetare, jämfört med år 2018, om personaltätheten ska förbli densamma.29

Behovet av nya medarbetare beror på att antalet barn och äldre kommer att öka kraftigt de kommande åren. Samtidigt går många av dagens medarbetare i pension under perioden.30

VÅRDMOMSEN

Den 1 juli 2019 började Skatteverket tillämpa den nya vårdmomsen som fördyrar inhyrning av vård-personal, konsulttjänster och underleverantörslösningar i privat driven vård och omsorg. Nästan hälften av Vård­företagarnas medlems­företag i sjukvården klarar inte sin grundbemanning utan egen­företagare och/eller inhyrning. För sex av tio är det här en förutsättning för att få tillgång till kompetens som behövs.31

Många vård- och omsorgs­företag har blivit tvungna att göra förändringar i sin verksamhet på grund av vårdmomsen, som påverkar patienter och brukare.32

Blivande medarbetare om arbetsgivarna

7 av 10

som studerar till sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut tycker att det är viktigt att kunna välja typ av arbetsgivare – privat eller offentlig.33

Vårdstuderande upplever att privata arbetsgivare inom vården erbjuder bättre möjligheter att påverka arbetssituation, löne­utveckling och karriär. Dessutom upplever de att det är lättare att få gehör för egna idéer om hur verksamheten kan utvecklas och att sjukfrånvaron är lägre hos privata arbetsgivare.

80 procent av de vårdstuderande bedömer att löner och andra förmåner är bättre hos privata arbetsgivare.

6 av 10

blivande barnmorskor bedömer att de skulle ha bäst möjligheter att påverka sin arbetssituation och få gehör för sina idéer hos en privat vårdgivare.

Motsvarande siffra för den regiondrivna vården är:34

1 av 10

Integrationsmotor

Vård- och omsorgssektorn kan ofta erbjuda personer med utländsk bakgrund ett första steg in på arbetsmarknaden. Bland de anställda är andelen utrikesfödda högre inom vård- och omsorgssektorn än inom andra branscher, framför allt när det gäller utomeuropeiskt födda. Inom privat driven vård är andelen utomeuropeiskt födda drygt 20 procent, vilket kan jämföras med 12,5 procent i offentlig vård. På övriga arbetsmarknaden är andelen utomeuropeiskt födda 9 procent.35

En förklaring till en högre andel utomeuropeiskt födda personer i privat vård är att många som är födda i länder utanför Europa driver egna vård­företag – ibland med språk- eller kulturnisch. Inom vården är 11,9 procent av de operativa företagsledarna födda utanför Europa. Chefer med utländsk bakgrund tenderar att i mycket högre grad själva anställa människor med utländsk bakgrund (37 procent), i jämförelse med chefer med svensk bakgrund (27 procent) i vård- och omsorgs­företag.36

Lönenivå

Medarbetare i privat regi är oftare mer nöjda med sin lön än sina offentligt anställda kollegor.37

För sjuksköterskor skiljer sig lönen markant mellan de som arbetar i privat sektor och de som är anställda i det offentliga. En jämförelse av snittlöner visar att grundutbildade sjuksköterskor som arbetar i privat regi i snitt tjänar 3 600 kronor mer i månaden än kollegorna i det offentliga.

Medellön för grundutbildade sjuksköterskor i privat regi år 2019:

+ 3 600 kr

mer än kollegorna i den offentliga sektorn.

Undersköterskor i region och kommun tjänade i genomsnitt 500 kronor mer per månad än undersköterskor i privat sektor. En förklaring till detta är att det är större lönespridning i privat sektor jämfört med offentlig sektor, då medarbetarna oftare är yngre inom privat sektor.

Vårdbiträden som arbetar i privat regi tjänar i snitt 600 kronor mer än vårdbiträden i region och kommun.38

4/5

Bland Vård­företagarnas medlems­företag inom äldre­omsorgen är fyra av fem med­arbetare nöjda med sin arbetstid.40

Visstid och deltid

Inom sjukvården är 12 procent av medarbetarna
visstidsanställda.39

Vård­företagarnas medlemmar, sjukvård

12,1%

Offentlig sektor,
sjukvård

12%

Deltidsanställda, Vård­företagarnas medlems­företag inom äldreomsorg 2017 41

Utbildningsnivå

Medarbetarna hos privata vård- och omsorgsgivare har något oftare eftergymnasial utbildning än offentligt anställda. Men skillnaderna är små: 2017 hade 31 procent av de anställda i privata omsorgs­företag eftergymnasial utbildning, mot 29 procent i den kommunala omsorgen. Inom hälso- och sjukvården hade 74 procent av de privat anställda eftergymnasial utbildning, mot 71 procent av de offentligt anställda.42

Sjukfrånvaro

Totalt sett tillhör vård- och omsorgsanställda de mest sjukskrivna yrkesgrupperna i samhället. Risken för sjukskrivning är något lägre i privata vård- och omsorgs­företag än i region och kommundrivna verksamheter. Sjukfallsrisken är allra minst hos de små företagen.43

Andel sjukskrivna (mellan 15 och 89 dagar) av totalt antal anställda44

Medarbetarna om arbetsplatsen

Det finns utmaningar kring arbetsmiljö inom vård och omsorg som är likartade både för offentliga och privata arbetsgivare. De områden där privata arbetsgivare däremot får högre betyg av sina medarbetare än vad offentliga arbets-givare får är framförallt ledarskapet och frågor kopplade till det.

En utmaning som privata utförare har är att stärka medarbetarnas stolthet för sin arbets-plats.45

Framtidens
entreprenörer

Fler än hälften av de sjuksköterskestuderande kan tänka sig att starta företag någon gång under sitt yrkesliv. Och likaså …

62%

av barnmorske- studenterna och …

84%

av dem som studerar till fysioterapeut.46

26. Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Köp av verksamhet 2019: Kommuner och regioner 2006-2018. Tandvård är inte medräknad.
27. Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Köp av verksamhet 2019: Kommuner och regioner 2006-2018. Tandvård är inte medräknad.
28. SOU 2020:1 (2020). Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor.
29. Finansdepartementet (2019). Finansdepartementets beräkningar: Sveriges äldre har rätt till välfärd av hög kvalitet.
30. Sveriges Kommuner och Landsting (2018). Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Rekryterings­rapport 2018.
31. Vård­företagarna (2019). Vårdmoms – konsekvensanalys och lagförslag som kan undanröja problemet.
32. Vård­företagarna (2020). Vårdmomsens effekter för patienter, brukare och verksamheter.
33. Novus (2017). Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.
34. Novus (2017). Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.
35. Vård­företagarna (2018). Privat vård och omsorg – en integrationsmotor i vår tid.
36. Vård­företagarna (2018). Privat vård och omsorg – en integrationsmotor i vår tid.
37. SCB (2019). Lönestrukturstatistiken, hela ekonomin (www.scb.se/Am0110).
38. Lönestatstik från SCB 2018.
39. SCB, AKU 2018, hämtat april 2020.
40. SCB, AKU 2018, hämtat april 2020.
41. Jobbhälsoindex i Sverige AB. Jobbhälsoindex 2019. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.
42. Statistiska centralbyrån (2019). Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2017.
43. Försäkringskassan (2018). Sjukfrånvaron inom välfärdstjänsterna, korta analyser 2018:3.
44. Statistiska centralbyrån (2020). Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier. Avser data från 2018.
45. Jobbhälsoindex i Sverige AB (2019). De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.
46. Novus (2017). Frågor om framtida arbetsgivare och karriärmöjligheter – vårdstudenter.