Hoppa till innehåll

Vårdfakta 2022 Personlig assistans

Här hittar du fakta om personlig assistans och de privata assistansanordnarna.

Ladda ner pdf

13 683 personer får assistansersättning från Försäkringskassan. Denna grupp har i genomsnitt 131,2 timmar personlig assistans per vecka.116

Ytterligare 5379 personer får insatsen personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av sin hemkommun. Detta innebär en ökning med drygt 200 personer sedan 2018 och drygt 1000 personer sedan 2015.117 Ökningen av antalet individer som får kommunalt beslutad assistans beror på att allt färre har fått assistans beviljad av Försäkringskassan.

Drygt 76 procent av alla som har personlig assistans med beslut från Försäkringskassan har valt en privat utförare. Ytterligare cirka tre procent är egna arbetsgivare för sina assistenter och knappt 20 procent har valt assistans i kommunal regi. I vissa kommuner upphandlas den kommunala assistansen och bedrivs därmed även där av privata företag, vilket gör andelen privat utförd assistans ännu högre.

76%

 

Drygt 76 procent av alla som har personlig assistans med beslut från Försäkringskassan har valt en privat utförare.

Kvalitet

De få publicerade brukar­undersökningar som finns på området visar att personer med funktionsvariation över lag är mycket nöjda med sin assistans. Det gäller såväl på kommunnivå som på en övergripande nationell nivå. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella kvalitetsmätning visar att drygt 80 procent av de assistansberättigade känner stark tilltro och visar en hög nöjdhet med sin assistansanordnare.118

Vård­företagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare. Som ett led i att offentliggöra det kvalitetsarbete som bedrivs hos Vård­företagarnas medlems­företag inom personlig assistans, har företagen möjlighet att kvalitetsdeklarera enligt Vård­företagarnas standard.

Assistansersättning

Personlig assistans finansieras genom en schablonersättning per timme, assistans­ersättningen. Denna kan antingen betalas ut av Försäkringskassan eller av assistansanvändarens hemkommun. Vem som betalar avgörs av om assistansanvändaren har rätt till mer eller mindre än 20 timmars assistans per vecka för så kallade grundläggande behov. Just nu pågår dock en utredning som syftar till att renodla det statliga huvudmannaskapet för assistansen. Den ska vara klar våren 2023.

I dagsläget har ungefär tre fjärdedelar av assistansanvändarna ersättning från Försäkringskassan. Nivån på den ersättningen beslutas av Sveriges riksdag. Många kommuner väljer att följa den statligt fastslagna schablon­ersättningen även för den kommunala assistansen, men det har skett en utveckling där ett antal kommuner har valt en lägre schablonersättning.

Under flera års tid ökade den av riksdagen beslutade schablon­ersättningen mindre än de kollektivavtalade löneökningarna, men i budgeten för 2021 beslutade riksdagen höja schablon­ersättningen med 3,5 procent.

Den statligt fastställda assistans­ersättningen jämfört med löneökningar:119

Merparten av den personliga assistansen utförs idag av privata aktörer, företag och kooperativ. En minoritet av assistansanvändarna väljer kommunalt utförd assistans. Här har de senaste åren skett en utveckling där allt fler kommuner, på grund av kostnadsökningar, väljer att lägga ut assistansen på entreprenad till privata aktörer. På sikt är dock även detta en otillräcklig lösning. För att assistansen över tid ska kunna bedrivas med kvalitet och goda arbetsvillkor krävs en schablonersättning som utvecklas i takt med löne- och kostnadsökningar i samhället.

Medarbetarna

I utredningen Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1) beskrivs arbetssituationen för Sveriges nästan 100 000 personliga assistenter, varav 80 000 arbetar mer än fyra timmar per vecka. Yrket är det elfte vanligaste i Sverige. Sju av tio personliga assistenter är kvinnor, och drygt var femte är anhörig till assistansanvändaren.

Två tredjedelar av de personliga assistenterna arbetar för privata assistans­företag, en fjärdedel hos kommunerna och övriga hos kooperativ samt assistansanvändare som anställer sina egna assistenter.120

116. Försäkringskassan, 2021-12.
117. Assistanskoll, oktober 2020.
118. Sveriges Kommuner och Landsting (2018). Ekonomi­rapporten maj 2018.
119. Vård­företagarnas beräkningar med statistik från Regeringen och Almegas Lönestatstik.
120. SOU 2020:1 (2020). Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor.