Vårdfakta 2020

Personlig
assistans

Här hittar du fakta om personlig assistans och de privata assistansanordnarna.

Ladda ner PDF

14 159 personer med funktionsnedsättning omfattas av assistansersättning från Försäkringskassan och 5200 personer har insatsen personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).99

79%

av alla som har personlig assistans
har valt en privat utförare

Kvalitet

De få publicerade brukar­undersökningar som finns på området visar att personer med funktionsnedsättning över lag är mycket nöjda med sin assistans. Det gäller såväl på kommunnivå som på en övergripande nationell nivå. Den senaste nationella kvalitetsmätningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att drygt 80 procent av de assistansberättigade känner stark tilltro och visar en hög nöjdhet med sin assistansanordnare.100

Vård­företagarna förespråkar fler mätningar och utvärderingar av både privata och kommunala utförare. Som ett led i att offentliggöra det kvalitetsarbete som bedrivs hos Vård­företagarnas medlems­företag inom personlig assistans, har företagen sedan sommaren 2017 möjlighet att kvalitetsdeklarera enligt Vård­företagarnas standard.

Assistansersättning

Personlig assistans finansieras genom en schablonersättning per timme, assistans­ersättningen. Denna kan antingen betalas ut av Försäkringskassan eller av assistansanvändarens hemkommun. Vem som betalar avgörs av om assistansanvändaren har rätt till mer eller mindre än 20 timmars assistans per vecka för så kallade grundläggande behov. I dagsläget har ungefär tre fjärdedelar av assistansanvändarna ersättning från Försäkringskassan. Nivån på den ersättningen beslutas av Sveriges riksdag. Många kommuner väljer att följa den statligt fastslagna schablon­ersättningen även för den kommunala assistansen, men det har skett en utveckling där ett antal kommuner har valt en lägre schablonersättning.

Under flera års tid har den av riksdagen beslutade schablon­ersättningen ökat mindre än de kollektivavtalade löneökningarna. För att långsiktigt värna kvaliteten i assistansen krävs en justering av schablon­ersättningen.

Merparten av den personliga assistansen utförs idag av privata aktörer, företag och kooperativ.

En minoritet av assistansanvändarna väljer dock kommunalt utförd assistans. Här har de senaste åren skett en utveckling där allt fler kommuner, på grund av kostnadsökningar, väljer att lägga ut assistansen på entreprenad till privata utförare. På sikt är dock även detta en otillräcklig lösning. För att assistansen över tid ska kunna bedrivas med kvalitet och goda arbetsvillkor behövs ytterligare resurser i form av en schablonersättning som utvecklas i takt med löne- och kostnadsökningar i samhället. Detta behov har varken den nuvarande eller tidigare regeringar tillgodosett.101

Den statligt fastställda assistans­ersättningen jämfört med löneökningar, procent 102

Medarbetarna

I utredningen Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1) beskrivs arbetssituationen för Sveriges nästan 100 000 personliga assistenter, varav 80 000 arbetar mer än fyra timmar per vecka. Yrket är det elfte vanligaste i Sverige. Sju av tio personliga assistenter är kvinnor, och drygt var femte är anhörig till assistansanvändaren.

Två tredjedelar av de personliga assistenterna arbetar för privata assistans­företag, en fjärdedel hos kommunerna och övriga hos kooperativ samt assistansanvändare som anställer sina egna assistenter.103

99. Försäkringskassan (2020). Antal assistansberättigade och genomsnittligt antal timmar per vecka i december 2019.
100. Sveriges Kommuner och Landsting (2018). Ekonomi­rapporten maj 2018.
101. Grant Thornton (2018). Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?
102. Vård­företagarnas beräkningar med statistik från Regeringen och Almegas Lönestatstik.
103. SOU 2020:1 (2020). Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor.