Hoppa till innehåll

Vårdfakta 2021 Sjukvård

Här hittar du fakta om sjukvården och de privata vårdgivarna.

Ladda ner pdf

Under 2020 gjordes 22,5 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare i öppen hälso- och sjukvård, varav 17,5 miljoner i primärvården.51

38%

 

Hela sjukvården
38 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

20%

 

Psykiatrisk vård
20 procent av alla
patientbesök sker hos privata vårdgivare.

49%

 

Primärvård
49 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

23%

 

Somatisk specialistvård
23 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

När det gäller den slutna vården finns 9 procent av vårdplatserna i den somatiska vården, respektive 4 procent i den psykiatriska vården, på privat drivna kliniker.

Valfrihet i sjukvården

Alla regioner har sedan 1 januari 2010 egna valfrihetssystem – vårdval – i primärvården.

Några regioner har också infört vårdval i andra delar av sjukvården, som psykoterapi, gynekologi, fysioterapi och operation av grå starr. Region Stockholm har vårdval på flest områden inom specialistsjukvården. Totalt finns det 105 vårdval i landet.53

Vårdvalets effekter

FLER PATIENTBESÖK

När vårdvalet infördes 2010 ökade antalet patientbesök i primärvården med tio procent, medan kostnadsramen i stort sett var konstant.54

FLER VÅRDCENTRALER

Antalet vårdcentraler blev nästan 20 procent fler de första åren efter vårdvalets införande. Andelen privat drivna vårdcentraler ökade med 80 procent. De senaste åren har få nya vårdcentraler startat.55

Andelen privat driven primärvård skiljer sig över landet. Störst är andelen privata vårdcentraler i Stockholm (68 procent). Lägst är andelen i Västerbotten (13 procent).56

År 2020 drevs 514 av landets
vårdcentraler i privat regi, vilket
motsvarar 44 procent.57

Bild på människor

Jämlik vård

Forskningen visar att den ökade tillgängligheten har kommit alla patienter till del, men är inte entydig om vårdvalets effekter avseende jämlikhet. Några studier visar att välbeställda och friska har ökat sin vårdkonsumtion mer. Andra studier visar att ekonomiskt svagare patienter har gynnats, eller på små skillnader i effekter för patienter med olika inkomst och utbildning.55

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visade 2015 att patienter med låg utbildning och låg inkomst använde primärvården mer, både före och efter vårdvalets införande.

I två av de tre granskade regionerna hade patienter med allvarlig sjukdom också ökat sitt vårdnyttjande mer relativt sett än andra.59

Internationella jämförelser visar att länder som haft valfrihet länge, ofta har en mer jämlik sjukvård.60

GEOGRAFISK NÄRHET

Numera har 92 procent av befolkningen mindre än tio minuters bilresa till sin närmaste vårdcentral.61

Även på mindre orter finns ofta fler än en vårdcentral. Över 80 procent av befolkningen bedöms ha sin näst närmaste vårdcentral inom fem minuters bilfärd från den allra närmaste.62 Antalet vårdcentraler i tätbefolkade områden jämfört med glesbygd är proportionellt mot befolkningen som bor i dessa områden.63

FLER LISTAR SIG HOS PRIVAT DRIVNA VÅRDCENTRALER

Mer än 400 000 fler patienter har valt att lista sig hos de privat drivna vårdcentralerna under de senaste fem åren, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. Den regiondrivna primärvården har inte haft samma patient­utveckling, utan stått still eller backat i varannan region.64

BEHOV AV HÅLLBARA OCH LIKVÄRDIGA VILLKOR

En statlig utredning lyfter fram primärvårdens under-kapacitet som ett grundläggande problem som försvårar ett välfungerande vårdval.65 Det återspeglas i att ekonomiska underskott hos regiondrivna vårdcentraler är ett bestående problem. I samtliga regioner i Norrland, samt på Gotland, har den regiondrivna primärvården gått med underskott vart enda år det senaste decenniet.66

SPECIALISTVÅRD

Vårdval i specialistvården bidrar till ökad tillgänglighet. Ett av de tydligaste exemplen är att när Region Stockholm införde vårdval för höft- och knäprotesoperationer ökade antalet operationer med 20 procent på ett år. Köerna för patienterna kortades, samtidigt som genomsnittskostnaden för operationen sänktes med 17 procent.67
Ett annat exempel är vårdvalet för läkemedelsbehandling för opiatmissbrukare i Skåne. Antalet patienter med missbruk som får vård ökade med mer än 50 procent, samtidigt som väntetiden till bedömning och behandling halverades. Patienter med missbruk har också kunnat få hjälp på fler orter i Skåne.68

Region Stockholm, med vårdval inom många specialistområden, hade (innan coronapandemin bröt ut) kortare vårdköer än rikssnittet. I januari 2020 fick 12 procent fler patienter i Stockholm träffa en specialistläkare och 15 procent fler fick sin operation eller behandling inom vårdgarantins gränser jämfört med riket i stort.69

MÅNGFALD AV AKTÖRER

I sjukvården finns många mindre privata vårdgivare. 96 procent av de privata vårdgivarna har uppdrag enbart i en region.70

Kvalitet

Patienterna ger generellt något högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de regiondrivna mottagningarna. Skillnaderna är små, men entydiga. Tydligast är att de privata vårdgivarna får högre betyg av patienterna när det gäller kontinuitet och koordinering.71

Av de 100 vårdcentraler som patienterna uppskattade mest i SKR:s senaste patientenkät från sju regioner är 75 privat drivna.72

Patientupplevd kvalitet 2020:73

Vårdgaranti i primärvården

Enligt vårdgarantin ska patienten få kontakt med primärvården samma dag och få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. De privat drivna och regiondrivna vårdcentralerna hade ungefär samma tillgänglighet våren 2021.

Andel av patienterna74

Kontinuitet i primärvården

Patienterna upplever att kontinuiteten är bättre hos de privat drivna vårdcentralerna.75

Kontakter vid läkarbesök 2020

Privat drivna sjukhus

I en studie av tre akutsjukhus i Region Stockholm var Capio S:t Görans sjukhus mest effektivt. Det privat drivna sjukhuset hade nöjdast patienter och personal och lägst andel återinläggningar. De klarade även regionens kvalitetsmål bäst och hade samtidigt lägre kostnader än de offentligt drivna sjukhusen i jämförelsen.76

På Dagens Medicins rankinglista över Sveriges bästa sjukhus 2019 toppade Capio S:t Görans sjukhus i kategorin mindre sjukhus. Bollnäs sjukhus, som drevs av Aleris fram till den 1 november det året, var ett av de fem bästa sjukhusen.

Rankningen är gjord utifrån parametrar som medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar.77

Mer vård för pengarna hos privata vårdgivare

En jämförande studie om höftprotes- samt gråstarrsoperationer i tre regioner visar att kostnaden per operation är lägre hos privata vårdgivare än på regionens sjukhus.78

Kostnaden för upphandlade höftledsoperationer är i de tre regionerna 21-35 procent lägre än för ingrepp som görs på regionernas egna sjukhus. Det innebär att de privata vårdgivarna opererar uppemot 50 procent fler höftprotespatienter än regionens sjukhus för samma belopp.

En gråstarrsoperation kostar 21-63 procent mindre i de tre undersökta regionerna, när den genomförs hos privata vårdgivare som respektive region har avtal med, än när operationen utförs i egen regi. För samma summa som de regiondrivna sjukhusen opererar 10 gråstarrspatienter kan 13-27 patienter få sin gråstarrsoperation hos en privat vårdgivare.

Sjukvårdsförsäkringar och försäkringsfinansierad

Ungefär 1 procent av sjukvården i Sverige finansieras med sjukvårdsförsäkringar. Genom försäkringarna tillförs 3 miljarder kronor per år till sjukvården.79

Vård som erbjuds genom sjukvårdsförsäkring utförs av privata vårdgivare i planerad specialistvård. 80 procent av den privat drivna specialistvården sker på uppdrag av regionerna. 20 procent av den privat drivna specialistvården är försäkringsfinansierad. Tider upplåts till försäkringsbolag utifrån den kapacitet som vårdgivaren kan frigöra utan att äventyra avtal med regionen.80

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar att patienter med sjukvårdsförsäkringar har kortare väntetid, men också att det inte går att ge ett entydigt svar på hur patienter i offentligt finansierad hälso- och sjukvård påverkas av sjukvårdsförsäkringar.81

Antalet vårdcentraler över tid

Utveckling av antal privat drivna vårdcentraler 2006–202082

Antalet patientbesök hos privata vårdgivare i sjukvården 2011–202083

51. Sveriges Kommuner och Regioner (2021). Verksamhetsstatistik 2011-2020
52. Sveriges Kommuner och Regioner (2021). Verksamhetsstatistik 2011-2020
53. Sveriges Kommuner och Regioner. Valfrihetssystem i regionerna – Beslutsläge 2020. Hämtad 2021-05-12.
54. Vårdanalys (2014). Låt den rätte komma in. Rapport 2014:3. Andersson, F., Janlöv, N., Rehnberg, C. (2014). Konkurrens, kvalitet och kontrakt – hälso- och sjukvård i privat regi. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och Myndigheten för vårdanalys 2014:5.
55. SOU 2019:42 (2019). Digifysisiskt vårdval.
56. Sveriges Kommuner och Regioner (2021). Verksamhetsstatistik 2011-2020.
57. Sveriges Kommuner och Regioner (2021). Verksamhetsstatistik 2011-2020.
58. Mårten Blix och Henrik Jordahl (2021): Privatizing welfare services
– Lessons from the Swedish Experiment.
59. Vårdanalys (2015). Vårdval och jämlik vård inom primärvården – en jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande.
60. Svenskt Näringsliv (2016). Rehnberg, C. Förbättrad välfärd. Jämlik vård och fria vårdval.
61. SOU 2019:42 (2019). Digifysisiskt vårdval.
62. SOU 2019:42 (2019). Digifysisiskt vårdval.
63. Vårdanalys och Konkurrensverket (2014). Remissyttranden över regeringens förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen.
64. Dagens Medicin 2021-05-31. Privata vårdcentraler listade 400 000 fler på fem år – offentlig vård ligger still
65. SOU 2019:42 (2019). Digifysiskt vårdval.
66. Vård­företagarna (2020). En primärvård i balans?
67. Karolinska Institutet, Institute for strategy and competitiveness och Svenska Höftprotesregistret (2012). Uppföljnings­rapport vårdval höft- och knäprotes operationer. Preliminär analys, slutsatser och rekommendationer.
68. Malmö Universitet (2018). Andersson L., Johnson, B. FOU -rapport 2018:1. Valfrihet och egenmakt – En utvärdering av Region Skånes vårdval för LARO.
69. SKL:s webbplats (www.vantetider.se). Väntetider i vården. Resultat specialistvård, Region Stockholm samt Sverige. Januari 2020.
70. Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Köp av verksamhet 2019: Kommuner och regioner 2006-2018. Tandvård är inte medräknad.
71. Vård­företagarna (2021). Patienttoppen 2021. En samm­anställning av SKR:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
72. Vård­företagarna (2021). Patienttoppen 2021. En samm­anställning av SKR:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
73. Vård­företagarna (2021). Patienttoppen 2021. En samm­anställning av SKR:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
74. SKL:s webbplats (www.vantetider.se). Väntetider i vården. Resultat primärvård. Mars 2021.
75. Vård­företagarna (2021). Patienttoppen 2021. En samm­anställning av SKR:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
76. Stockholms läns landsting (2015). Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet – Kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset.
77. Dagens Medicins rankning av landets sjukhus (2019). Bästa sjukhuset 2019.
78. Vård­företagarna (2021). Hur uppskjuten vård kan arbetas bort med stöd av privata vårdgivare – Studie genomförd av analys­företaget Sirona på uppdrag av Vård­företagarna.
79. Vårdanalys (2020). Privata sjukvårdsförsäkringar – ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare.
80. Vård­företagarna (2020). Data om den regionfinansierade och försäkringsfinansierade vården.
81. Vårdanalys (2020). Privata sjukvårdsförsäkringar – ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare.
82. SKR verksamhetsstatistik för hälso- och sjukvården.
83. SKR verksamhetsstatistik för hälso- och sjukvården.