Hoppa till innehåll
Välj kapitel

Var sjätte arbetar inom vård och omsorg

Av drygt fem miljoner svenskar som har en sysselsättning arbetar nära 820 000 inom vården och omsorgens olika områden. Det innebär nästan var sjätte person som går till jobbet. Av dessa har 210 000 personer – var fjärde – en privat arbetsgivare.

Antalet anställda inom vård och omsorg har det senaste decenniet ökat med drygt 11 procent. Det är nära 83 000 fler jämfört med för tio år sedan. Ökningen var mest påtaglig fram till 2017, därefter har utvecklingen planat ut.

1/4

har en privat arbetsgivare

Antal anställda i vård och omsorg, tusental

Källa: RAMS (SCB)

Åldersstrukturen skiljer sig inte nämnvärt åt i offentlig och privat sektor. I privat sektor är en något större andel yngre än 30 år och äldre än 65 år.

Ålderstruktur vård och omsorg, totalt, andel

Källa: RAMS (SCB)

Ålderstruktur vård och omsorg, totalt, antal

Källa: RAMS (SCB)

8 av 10 är kvinnor

En överväldigande majoritet, närmare 80 procent, av de anställda i vården och omsorgen är kvinnor. De två vanligaste yrkesgrupperna är sjuksköterska och undersköterska, med närmare 107 000 respektive 178 000 anställda. Undersköterska är därmed landets vanligaste yrke bland kvinnor – och faktiskt också Sveriges vanligaste yrke. Andra vanliga yrkesgrupper, med fler än 75 000 sysselsatta, är vårdare/boendestödjare, vårdbiträde och personlig assistent.

Andel kvinnor och män, totalt

Källa: RAMS (SCB)

Antal kvinnor och män, totalt

Källa: RAMS (SCB)

En sektor som integrerar

31 procent av medarbetarna i den privata sektorn är födda i ett annat land än Sverige, medan motsvarande siffra i offentlig sektor är 26 procent. I särskilt utsatta områden, där en klart lägre andel kvinnor är på arbetsmarknaden än i landet i stort, står yrken inom vård och omsorg för den överlägset vanligaste sysselsättningen.

Födelseregion totalt, andel

Födelseregion totalt, antal

Källa: RAMS (SCB)

Utbildningsnivån skiljer sig inte nämnvärt åt mellan anställda i privata och offentliga verksamheter. Inom sjukvården har ungefär 3 av 4 en eftergymnasial utbildning, medan motsvarande siffra inom omsorgen är 1 av 3. Åldersstrukturen är relativt likartad oavsett driftsform. I privat sektor är något fler under 30 år, men skillnaderna är små.

Utbildningsnivå totalt, andel

Källa: RAMS (SCB)

Utbildningsnivå totalt, antal

Källa: RAMS (SCB)

Utbildningsnivå vård och omsorg, procent

Källa: RAMS (SCB)

Utbildningsnivå hälso och sjukvård, antal

Källa: RAMS (SCB)

Utbildningsnivå vård och omsorg med boende, andel

Källa: RAMS (SCB)

Utbildningsnivå vård och omsorg med boende, antal

Källa: RAMS (SCB)

Utbildningsnivå öppna sociala insatser, andel

Källa: RAMS (SCB)

Utbildningsnivå öppna sociala insatser, antal

Källa: RAMS (SCB)

Löner i olika yrkesgrupper

Läkare, sjuksköterskor och psykologer som arbetar i privat sektor har markant högre grundlöner än kollegorna i offentlig sektor. För vårdbiträden och undersköterskor är lönenivåerna högre i offentlig sektor. För boendestödjare/vårdare är lönerna likartade oberoende av sektor.

Genomsnittslönen för en grundutbildad sjuksköterska i privat sektor är ca 45 500 kronor, att jämföra med 41 100 kronor i offentlig sektor. För undersköterskor är genomsnittslönen i offentlig sektor 31 100, att jämföra med 29 900 i privat sektor. Undersköterskor som arbetar i vårdverksamheter tjänar i genomsnitt något mer i privat sektor, medan förhållandet är det omvända för undersköterskor som arbetar i omsorgen.

Medellön anställda inom vård och omsorg

Källa: Strukturlönestatistiken (SCB)

Blivande medarbetare om arbetsgivarna

7/10

som studerar till sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut tycker att det är viktigt att kunna välja typ av arbetsgivare – privat eller offentlig.

7 av 10 som studerar till sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut tycker att det är viktigt att kunna välja typ av arbetsgivare – privat eller offentlig.Novus 

Vårdstuderande upplever att privata arbetsgivare inom vården erbjuder bättre möjligheter att påverka arbetssituation, löne­utveckling och karriär.

Dessutom upplever de att det är lättare att få gehör för egna idéer om hur verksamheten kan utvecklas och att sjukfrånvaron är lägre hos privata arbetsgivare.

6 av 10

blivande barnmorskor bedömer att de skulle ha bäst möjligheter att påverka sin arbetssituation och få gehör för sina idéer hos en privat vårdgivare.

Motsvarande siffra för den regiondrivna vården är:

1 av 10

80%

av de vårdstuderande bedömer att löner och andra förmåner är bättre hos privata arbetsgivare.

Medarbetarnas nöjdhet

När medarbetarna i omsorgen får svara på frågor som rör nöjdheten på den egna arbetsplatsen anger de som har en privat arbetsgivare generellt högre betyg. Medarbetare hos privata arbetsgivare i omsorgen är i högre utsträckning nöjda med sitt arbete vid en övergripande bedömning. Andra viktiga parametrar där de som är anställda hos en privat arbetsgivare anger högre nöjdhet är på frågan om lönen står i rimlig proportion till arbetsinsatsen, möjligheten att påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras och om stress som förekommer kan hanteras på ett bra sätt. Hos privata arbetsgivare i omsorgen uppger medarbetare i klart högre utsträckning större tilltro till högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten.

Nöjd med sitt arbete vid övergripande bedömning

Källa: Jobbhälsoindex 2023

Nöjd med möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras

Källa: Jobbhälsoindex 2023

Högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten

Källa: Jobbhälsoindex 2023

Känner att den egna lönen står i rimlig proportion till din insats

Källa: Jobbhälsoindex 2023

Den stress som förekommer i arbetet kan hanteras på ett tillfredsställande sätt

Källa: Jobbhälsoindex 2023

I förhållande till övriga arbetsmarknaden anser medarbetare i omsorgen i klart högre utsträckning att deras arbete är meningsfullt.

Arbetet är meningsfullt

Källa: Jobbhälsoindex 2023

Sjukfrånvaro inom vård och omsorg

Totalt sett tillhör medarbetare i vård och omsorg de yrkesgrupper med högst antal sjukskrivningsdagar per år. I privat sektor har de anställda i snitt tolv sjukskrivningsdagar per år, att jämföra med 15 för anställda i offentlig sektor. På arbetsmarknaden i stort är antalet sjukskrivningsdagar per år nio.

Antal sjukskrivningsdagar per förvärvsarbetande, totalt

Källa: Försäkringskassan

Antal sjukskrivningsdagar per förvärvsarbetande, Hälso- och sjukvård

Källa: Försäkringskassan

Antal sjukskrivningsdagar per förvärvsarbetande, Vård och omsorg med boende

Källa: Försäkringskassan

Antal sjukskrivningsdagar per förvärvsarbetande, Öppna social insatser

Källa: Försäkringskassan

Framtidens entreprenörer

Det finns ett stort intresse för att någon gång starta egen verksamhet bland dagens vårdstudenter. Fler än hälften av de sjuksköterskestuderande kan tänka sig att starta företag någon gång under sitt yrkesliv.Sveriges Kommuner och Regioner Likaså…

62%

av barnmorske- studenterna och …

84%

av dem som studerar till fysioterapeut.