Hoppa till innehåll
Välj kapitel

Regioner och kommuner dominerar vård och omsorg

Av regionernas och kommunernas kostnader för vård och omsorg står köp från privata utförare för 14,4 procent. Andelen har legat stabilt kring 14 procent de senaste åren. Regioner och kommuner är alltså de dominerande aktörerna inom vård och omsorg. SKR, Köp av verksamhet (2023)

Regioner och kommuners köp från privatägda företag och föreningar, vård & omsorg, andel av total kostnad, privata utförare

Källa: SKR, Köp av verksamhet (2023)

Regioner och kommuners köp från privatägda företag och föreningar, vård & omsorg, mdkr

Källa: SKR, Köp av verksamhet (2023)

En småföretagarbransch

Av närmare 15 300 vård- och omsorgsföretag har 93 procent färre än 20 anställda. Endast 0,6 procent av företagen har fler än 250 anställda.

93%

har färre än 20 anställda.

Storleksklasser företag inom vård och omsorg, årsanställda 2022

Källa: Retriever Business Insights 2023. En undersökning av samtliga vård- och omsorgsföretags årsredovisningar 2022)

Privat driven vård och omsorg domineras av mindre aktörer – även sett till omsättning  

Av den privat drivna vårdens och omsorgens totala omsättning stod de tio största företagen för 31 procent 2021. Det är en minskning med elva procentenheter jämfört med första gången Vårdföretagarna kartlade branschen, 2012. Retriever Business Insights 2023. En undersökning av samtliga vård- och omsorgsföretags årsredovisningar 2022  

De tio största företagens andel av marknaden, procentuellt

Tre av de tio största företagen är noterade på Stockholmsbörsen, med ägare som bland annat pensionsfonder och småsparare. Attendo, Humana, Ambea

3/10

Ekonomi

Antal årsanställda 165 000
Antal företag15 300
Nettoomsättning (mdkr)157,6
Tillväxt (%)4,8
Rörelsemarginal (%)7,1
Skatt (mdkr)2,1
Årets resultat (mdkr)5,6
Utdelning (mdkr)3,6
Återinvestering (mdkr)2,0

Källa: Retriever Business Insights 2023. En undersökning av samtliga vård- och omsorgsföretags årsredovisningar 2022)

Omsättning vård och omsorgsföretag

Omsättning vård och omsorgsföretag, mdkr

Företagens ekonomi (SCB)

2 av 3 är kvinnor

Företagandet i vård och omsorg domineras av kvinnor. Totalt är 64 procent kvinnor. SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2023 Uppgifter avser 2021). Sverige har en förhållandevis låg andel kvinnliga företagare i näringslivet, knappt 28 procent jämfört med EU-snittet på 33 procent. Utan den höga andelen och stora antalet kvinnliga företagare i vård och omsorg skulle Sverige ligga på en bottenplacering. Ekonomifakta 2023

64%

av vård- och omsorgs-företagen drivs av kvinnor.

28%

I övriga näringslivet är andelen 28 procent.

33%

Det är i sin tur en bra bit under EU-snittet på 33 procent.

Andel kvinnliga företagare per sektor

Källa: RAMS (SCB)

Antal kvinnliga företagare per sektor

Källa: RAMS (SCB)

Vinst eller förlust?

Överskott

Den privat drivna vården och omsorgen omsatte knappt 158 miljarder kronor år 2022. Rörelsemarginalen – som anger hur stor del av varje omsatt krona i en verksamhet som blir kvar för att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinstutdelning – var 2022 i genomsnitt 7,1 procent. Retriever Business Insights (2023). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2022. Det ligger i linje med övriga näringslivet.

Utdelning

Möjligheten till vinstutdelning skapar investeringsvilja i välfärden. Genom utdelning kan de som har satsat i företaget få ränta på sina pengar och kompensation för risker och uppoffringar. Likaså kan de som inte haft möjlighet att ta ut marknadsmässig lön få ersättning. Vinstutdelningen 2022 var totalt 3,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,3 procent av omsättningen. Huvuddelen av utdelningen skedde i små företag och i kooperativt ägda företag. Retriever Business Insights (2023). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2022.

Återinvestering

De företag som gick med vinst 2022 återinvesterade 2 miljarder kronor i verksamheten. Bland de största vård­företagen är det vanligt att man återinvesterar hela eller merparten av sin vinst. Retriever Business Insights (2023). En undersökning av samtliga vård- och omsorgs­företags årsredovisningar 2022.

Pengarna kan användas för att ytterligare utveckla verksamheten, exempelvis för att anställa fler, köpa in ny utrustning eller skapa en buffert för framtiden. De kan också användas för att utveckla nya verksamheter som kommer till nytta för patienter och brukare.