Hoppa till innehåll
Välj kapitel

Äldreomsorg i privat regi

17%

av alla brukare med hemtjänst har hemtjänst driven av en privat aktör.

21%

av alla brukare boende på särskilt boende för äldre bor på ett boende drivet av en privat aktör.

Andel privat driven äldreomsorg

Kommunernas totala kostnad (det egna åtagandet) för särskilda boenden, hemtjänst och övrig äldreomsorg uppgick 2022 till 146 miljarder kronor. Av detta var drygt 21 miljarder, 15 procent, köp från privata utförare. Den privata andelen har minskat något den senaste 10-årsperioden, från 16 procent till 15 procent. Den totala kostnaden för kommunernas egna åtagande för äldreomsorgen har under samma period legat runt 2,5 procent av BNP.

Kommuners köp av äldreomsorg från privata utförare, andel av total kostnad

Källa: Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner (SCB)

Särskilda boenden för äldre

Kostnaden för kommunernas köp av vård från privata utförare på särskilda boenden för äldre uppgick till 14 miljarder kronor 2022. Det utgjorde 17 procent av kommunernas totala kostnad för särskilda boenden för äldre. Andelen har minskat något under de senaste knappt 10 åren från 18 procent år 2014 till nuvarande andel på 17 procent. Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner (SCB)

17%

av kommunernas totala kostnad för särskilda boenden var köp från privata vårdgivare.

Andelen som köp av omsorg på särskilda boenden för äldre utgör av den totala kostnaden för omsorg skiljer sig mycket åt mellan landets kommuner. I 12 kommuner utgjorde andelen över 50 procent. I 115 kommuner var andelen noll procent och i ytterligare 91 kommuner var andelen under 5 procent.

Antalet brukare på särskilda boenden drivna i privat regi uppgick till cirka 17 000 i genomsnitt under 2022. Det motsvarade 21 procent av samtliga brukare på särskilda boenden för äldre. Andelen har ökat något under de senaste knappa 10 åren, från 19 procent 2014 till nuvarande 21 procent. Socialstyrelsen. Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

21%

av alla brukare boende på särskilt boende för äldre bor på ett särskilt boende drivet av en privat aktör.

Orsaken till att andelen brukare på särskilda boenden drivna i privat regi är så pass mycket större än kostnadsandelen beror till största delen på att många av de privatdrivna boendena drivs på entreprenad. Det betyder att hyran för fastigheten ligger hos kommunen. En studie gjord av Pwc på uppdrag av Vårdföretagarna visade dessutom att privata boende drevs till lägre kostnad och med högre kvalitet, allt annat lika.

Antal brukare på särskilda boenden för äldre, efter driftsform

Källa: Socialstyrelsen, egna beräkningar

Andel brukare på särskilda boenden för äldre, efter driftsform

Källa: Socialstyrelsen, egna beräkningar

Nöjdhet

Brukarna på de svenska äldreboendena är i hög utsträckning nöjda med den vård och omsorg man får. Nästan 80 procent av brukarna på såväl privat drivna särskilda boende som kommunal drivna boenden angav 2023 att de sammantaget var nöjda eller mycket nöjda med sitt boende. Andelen har dock för båda driftsformerna blivit något lägre över tid.Socialstyrelsen

80%

är nöjda med sina boenden.

Stor brist på platser på äldreboende

De närmaste tio åren ökar antalet personer som är 80 år och äldre snabbt. Fram till år 2032 kommer antalet ha ökat med drygt 250 000 personer jämfört med idag, motsvarande närmare 50 procent. Då det framför allt är äldre över 80 år som har behov av äldreomsorg kommer behovet av platser på särskilda boenden för äldre att öka kraftigt under den närmaste tioårsperioden.

Andelen äldre över 80 år som bor på särskilda boenden är ungefär 11 procent. Andelen har minskat de senaste åren och om vi räknar med att behoven från nuvarande nivå inte minskar radikalt så behövs en ordentlig nybyggnation av särskilda boenden.

Sammantaget innebär det ett behov motsvarande 28 000 nya platser på särskilda boenden fram till år 2032. Det motsvarar omkring 460 boenden under perioden – en byggtakt vi inte är i närheten av idag. Därutöver finns ett behov av att ersätta äldre boenden som inte uppfyller vår tids krav på moderna äldreboenden. Det innebär att ännu fler lägenheter och boenden kommer att behöva produceras för att möta behoven. I det korta perspektivet, år 2023–2024, behövs närmare 6 000 nya platser, exklusive de som behövs för att byta ut omoderna bostäder som inte uppfyller vår tids krav. Enligt statistik från Boverket är antalet lägenheter som antingen redan blivit klara under 2023 och de som förväntas bli klara fram till och med 2024 cirka 3 000. Här finns alltså en diskrepans på cirka 3 000 mellan det uppskattade behovet av lägenheter och antalet som enligt Boverket kommer att tillföras. I det korta perspektivet kommer de äldres behov av platser därmed inte att tillgodoses under 2023–2024. Vårdföretagarna 2023, Rapport: Var ska vi bo på ålderns höst?

Prognos över behovet av nya platser på särskilda boenden för äldre 2023-2032

Källa: Vårdföretagarna 2023, Rapport: Var ska vi bo på ålderns höst?

Hemtjänst för äldre

Kommunernas köp av hemtjänst från privata utförare uppgick till 6,9 miljarder kronor år 2022. Det utgjorde drygt 13 procent av kommunernas totala kostnad för hemtjänsten till de äldre. Kommunernas köp från privata utförare av hemtjänst för äldre som andel av de totala kostnaderna har sjunkit de senaste knappa 10 åren. 2014 var andelen drygt 15 procent jämfört med nuvarande dryga 13 procent. Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner (SCB)

13%

av kommunernas totala kostnad för hemtjänst var köp från privata vårdgivare.

Andelen som köp från privata utförare utgör av hemtjänsten skiljer sig mycket åt mellan kommunerna. I 9 kommuner utgjorde andelen över 50 procent. I 123 kommuner var andelen noll procent och i ytterligare 80 kommuner var andelen under 5 procent.

Antalet brukare som har hemtjänst driven i privat regi uppgick till cirka 27 000 i genomsnitt under 2022. Det motsvarade 17 procent av samtliga brukare av hemtjänst för äldre. Andelen har minskad något under de senaste knappa 10 åren, från 19 procent 2014 till nuvarande 17 procent. Statistik om äldre och personer med funtionsnedsättning efter regiform (Socialstyrelsen)

17%

av alla brukare med hemtjänst har hemtjänst driven av en privat aktör.

Antal brukare av hemtjänst för äldre, efter drivsform

Källa: Socialstyrelsen, egna beräkningar

Kostnadsandelen som köp av privat driven hemtjänst utgör är något lägre än vad andelen av brukare som får vård och omsorg av en privat utförare är. Det finns ett samband mellan andelen som kostanden för köp från privata utförare i hemtjänsten utgör i kommunerna och den genomsnittliga kostnaden per brukare i kommunen. Detta indikerar på att privata utförare pressar kommunens kostnader för hemtjänsten.

Brukarna av hemtjänsten för äldre är i hög utsträckning nöjda med den vård och omsorg man får. 85 procent av brukarna med såväl privat driven hemtjänst som kommunalt driven hemtjänst angav 2023 att de sammantaget var nöjda eller mycket nöjda med sitt boende. Andelen har dock för båda driftsformerna blivit något lägre över tid. Socialstyrelsen

85%

är nöjda med sin hemtjänst.

Valfrihet i omsorgen

Det är upp till varje kommun att avgöra om valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska införas i omsorgen eller inte. Av Sveriges 290 kommuner har 55 procent – 159 stycken – LOV i någon del av sin omsorg. I dessa kommuner är valfrihet inom äldreomsorg vanligast. Men flera kommuner har även valfrihet inom ramen för Lagen om stöd och service (LSS).

55%

av kommunerna har LOV i någon del av sin omsorg.

Äldre och anhöriga i kommuner som har infört LOV i hemtjänsten är över lag positiva till att kunna välja utförare. Ett viktigt motiv är att kunna byta utförare om man är missnöjd. I snitt finns det nästan 4 privata hemtjänstutförare per LOV-kommun.

Valfrihetsläget i kommunerna

Vanligast är att valfrihet införts inom hemtjänsten där 152 kommuner har ett valfrihetssystem. Det område som ökat mest de senaste åren är LOV inom särskilt boende för äldre som finns i 25 kommuner.

Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV varit stabilt. 20 kommuner har valt att avveckla sina valfrihetssystem, samtidigt som andra kommuner har tillkommit. Den vanligaste anledningen till att kommuner avslutar valfrihetssystem är att det inte finns tillräckligt med privata utförare i kommunen. Samtidigt breddar kommuner som redan har LOV valfriheten till andra verksamhetsområden. Ett fåtal kommuner har valt att erbjuda valfrihet inom hemtjänsten där de privata aktörerna i stället upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). SKR. Valfrihetssystem i kommuner, beslutsläget 2023

Utveckling av Lagen om valfrihet i kommunerna

Vad tycker svenskarna?

Engagemanget för frågor som rör vård och omsorg är stort. Men vad tycker egentligen svenskarna om viktiga frågor som rör äldreomsorgen?

Starkt stöd för valfrihet

Det finns ett starkt och grundmurat stöd bland svenskarna för rätten att välja sin äldreomsorg. Så har det varit under lång tid. 88 procent anser att det är rätt att man ska få välja sitt äldreboende, den dagen man har behov av det. Även stödet för att få välja sin hemtjänst är överväldigande, 76 procent anser att det är rätt. Kvinnor och äldre anser i något högre utsträckning än andra att rätten att välja sin äldreomsorg är viktig, men stödet är överväldigande i alla grupper.

I diagrammet nedan kan du följa hur stödet för valfriheten utvecklats på senare år. Svenskt Näringslivs Basundersökning

88%

anser att det är rätt att man ska få välja sitt äldreboende.

Anser du att det är rätt eller fel att man själv kan välja…

Var man ska bo när man har behov av äldreomsorg

Vem som ska utföra hemtjänst

En av de viktigaste frågorna för svenskarna

När svenskarna får svara på sina preferenser för de viktigaste politiska sakfrågorna hamnar äldreomsorgen högt. I november 2023 rankas äldreomsorgen på en niondeplats, då 28 procent anser att det är en av de viktigaste frågorna. Under pandemin uppgav närmare hälften av svenskarna att äldreomsorgen är en av de viktigaste frågorna. Novus 2023. Viktigaste politiska frågan.

28%

anser att äldreomsorg är en av de viktigaste politiska sakfrågorna.

Oro att inte få plats på äldreboende

Det finns en utbredd oro över att inte få en plats på ett äldreboende den dagen du själv eller en anhörig behöver det. Nära hälften av svenskarna svarar att de är ganska eller mycket oroliga för att inte få en plats. Svenskt Näringslivs Basundersökning