Konkurrensverkets rapport visar att tiden är mogen för valfrihet i specialistvården

Konkurrensverkets rapport visar att patienterna kan och själva vill välja vårdcentral. Tiden är nu mogen för flera landsting att ta steget och fördjupa Vårdvalsreformen. Ett vårdval för specialister skulle precis som motsvarigheten i primärvården främja entreprenörskap, nytänkande och mångfald samtidigt som man stimulerar till kortare köer inom sjukvården, säger Ulf Öfverberg, Vårdföretagarna.

Tre av fyra har svenskar har gjort ett aktivt val av vårdcentral, enligt Konkurrensverkets rapport  "Val av Vårdcentral, förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen." som presenterades under dagen.

- Konkurrensverkets rapport visar att patienterna kan och själva vill välja vårdcentral. Tiden är nu mogen för flera landsting att ta steget och fördjupa Vårdvalsreformen från att endast omfatta primärvården till att även innefatta den öppna specialistvården. Ett vårdval för specialister skulle precis som motsvarigheten i primärvården främja entreprenörskap, nytänkande och mångfald samtidigt som man stimulerar till kortare köer inom sjukvården, säger Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

Rapporten slår fast en rad av goda nyheter. För väldigt många finns nu en reell möjlighet att välja, men i en underlagsrapport som KKV tagit fram slås också fast att det i en del landsting förekommer att underskott inom den egna verksamheten skrivs av vid årets slut och därmed inte belastar verksamheten för nästkommande år. Det är i praktiken en indirekt subventionering av den egna verksamheten. Sådana fördelaktiga villkor har inte privata vårdföretag. Det skapar inte likvärdiga villkor för privata och offentliga aktörer.

- Det går framåt med valfriheten, men fortfarande smygsubventionerar en del landsting den egna verksamheten. Det är inte konkurrensneutralt gentemot de privata vårdaktörerna.

Granskningen visar också att vårdcentraler som drivs av landsting i egen regi går med underskott i mer än hälften av landstingen. I några landsting går i stort sett alla vårdcentraler i egen regi med underskott.

- Det är ju en signal om att landstingens egna verksamheter inte alltid bär sig. Om de privata vårdaktörerna har sådana problem måste de i många fall lägga ner verksamheten.

- Vårdvalssystemen håller på att sätta sig, de har gett patienterna valfrihet; en valfrihet som också många patienter utnyttjar. Men det brister i konkurrensneutralitet. Många landsting behandlar inte sina egna och de privata vårdaktörer lika. Det riskerar att leda till en än mer ojämlik vård. Patienter i alla landsting har rätt till valfrihet och inte endast i de landsting som har politiska majoriteter som uppmuntrar valfrihet.

För frågor, kontakta:
Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna
ulf.ofverberg@almega.se, 08-762 6983
www.vardforetagarna.se