Hoppa till innehåll

Det föreligger ett generellt försämrat omvärldsläge sedan en längre tid. Den uppdaterade terrorhotnivån från Säkerhetspolisen från 3 till 4 på en femgradig skala ses långsiktigt under en period av sex månader till ett år.

Förändringar sker snabbt och bra information om säkerhetsläget finns på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten har även bra verktyg för hur företag kan göra för att bygga upp en plan B för sin verksamhet och stärka sin beredskap vid händelse av kris eller krig. Läs mer på MSBs hemsida: samhällsviktig verksamhet. och så kan företag stärka sin beredskap.  De möjliga risker och konsekvenser för företagets verksamhet kan t ex vara ökad risk för cyberattacker, risk för störningar i försörjning av varor och tjänster, samt försök till desinformation och ökad ryktesspridning.

Svenskt Näringsliv ger i sin artikel här om veckan följande rekommendationer:

– iaktta vaksamhet och se över ert säkerhetsskydd och cybersäkerhet 

– följ myndigheters råd och rekommendationer inkluderande reserekommendationer.

– var observanta på förändringar i normalbilden.

– vid planerade events gör en riskanalys och säkerhetsplan

– se löpande över verksamhetens säkerhetsskydd och ta i kontinuitetsplanering höjd för en fortsatt ökning av otillbörliga försök till påverkan, desinformationskampanjer, cyberattacker och industrispionage. Läs vidare på Svenskt Näringsliv.

Vart kan företag vända sig vid en cyberattack?

De verksamhetsutövare som utsatts för cyberattacker som till exempel överbelastningsattacker kan kontakta CERT. se på tel +46-10-2404040. Mer information och hjälp av ansvariga myndigheter finns här.

Är företag skyldiga att ha en krisplan på arbetsplatsen?

Ja, i det förebyggande arbetet ingår att utse en krisgrupp, göra en krisplan och ta fram rutiner för olika krissituationer på arbetsplatsen. Detta följer av AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd. I krisplanen beskrivs vem som ska göra vad vid en allvarlig händelse. För mer information och checklista för förebyggande krishantering logga in på Almegas arbetsgivarguide och Prevent.