Hoppa till innehåll

Om Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för privat och idéburen vård och omsorg. Föreningen har cirka 2000 medlemmar med tillsammans drygt 100 000 årsanställda. Vårdföretagarnas medlemmar är bundna av kollektivavtal och är verksamma över hela landet.

Om förslaget i promemorian

Enligt 5:e kapitlet 3 § kommunallagen ska fullmäktige i kommuner och regioner anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare varje mandatperiod. I programmet ska anges hur mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med bestämmelsen är att förtydliga kommunernas och regionernas ansvar att systematiskt följa upp och kontrollera privata utförares verksamhet, men också att lyfta frågan om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå.

Förslaget i promemorian innebär att riktlinjerna även ska omfatta verksamhet i kommunens egen regi. Syftet är att likvärdiga villkor ska råda mellan utförare i kommuner och regioner där privata utförare finns.

Vårdföretagarnas synpunkter på förslaget

Det är en viktig princip att kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare och i egen regi så långt som möjligt behandlas likvärdigt. Detta för att säkerställa att de som finns i verksamheten, såsom patienter och brukare, ges samma förutsättningar att få en vård och omsorg av en god kvalitet. Det är också viktigt ur ett medborgarperspektiv att kommuner och regioner ställer upp samma mål och riktlinjer och följer upp dessa för all verksamhet oavsett regi. Medborgarna i kommunen ska kunna förlita sig på att all verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt och med hög kvalitet. Vårdföretagarna ställer sig därför bakom förslaget.

Antje Dedering Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Anna Bergendal Näringspolitisk expert Vårdföretagarna