Hoppa till innehåll

”100 äldre måste dö – innan Torborg 87 får välja äldreboende”, är rubriken i Göteborgsposten för några dagar sedan. Hur har det kunnat bli så? Vilka politiska beslut har lett fram till denna situation? Den framtida äldreomsorgen har stora utmaningar. Varför då fatta beslut som kraftigt försämrar tillgången till äldreomsorg?

Öppet brev till Göteborgs kommunpolitiker

Varför stoppar ni göteborgarnas rätt att välja sitt äldreboende?

”100 äldre måste dö – innan Torborg 87 får välja äldreboende”, är rubriken i Göteborgsposten för några dagar sedan. Hur har det kunnat bli så? Vilka politiska beslut har lett fram till denna situation? Den framtida äldreomsorgen har stora utmaningar. Varför då fatta beslut som kraftigt försämrar tillgången till äldreomsorg?

Under kommande decennium ökar den äldre delen av befolkningen kraftigt.Det är naturligtvis välkommet att vi lever längre, men det medför också ett ökat behov av äldreomsorg. I Göteborg kommer antalet personer över 80 år vara drygt 10 000 fler år 2032. Idag bor drygt 13 procent eller 3 200 i åldersgruppen 80+ på ett äldreboende. Med samma andel år 2032 kommer man att behöva drygt 1 300 platser till. Givet att många äldreboenden i Göteborg är gamla och kan behöva läggas ned kan det i praktiken handla om betydligt fler platser.

Det kommer därför att behöva byggas fler boenden, anställas mer välutbildad personal och samtidigt kommer önskemål och behov från äldre om rätten att välja sitt boende mötas. Om vi ska klara denna stora utmaning krävs att alla goda krafter med starkt engagemang i omsorgen kring äldre samverkar och samarbetar. I centrum måste de äldres önskemål vara. Ideologiska låsningar måste stå tillbaka. Tyvärr verkar delar av politiken i tappat fokus på hur livskvaliteten för Göteborgs äldre på ålderns höst värnas bäst.

I lite mer än ett år har de äldre i Göteborg som vill fått möjlighet att välja ett privat drivet äldreboende som alternativ till kommunen. Intresset för att välja har varit stort. Redan vid årsskiftet till 2023 hade drygt 700 göteborgare valt ett privat drivet äldreboende. En tydlig signal till politikerna oavsett partifärg att rätten att välja uppskattas. Sedan årsskiftet har dock antalet beviljade placeringar på privat drivna äldreboenden minskat kraftigt. Och sedan drygt två månader tillbaka har politiken i praktiken infört ett totalstopp genom att införa ett tak för antalet privat drivna platser i stadens budget. Nu hänvisas äldre enbart till kommunala boenden, inte sällan boenden som man inte önskat och i andra delar av staden långt från närstående.

Därtill är det redan idag svårt för Göteborgs äldre att få plats på äldreboende– trots att det finns ledig kapacitet på privata boenden. Boendesamordnare beskriver själva läget som ”ansträngt” i kontakt med närstående. Enligt uppgifter från förvaltningen stod 417 personer i kö till särskilt boende i mars.  Enligt statistik från IVO fanns det i april 146 äldre som trots biståndsbeslut inte fått placering inom den lagstadgade gränsen på 90 dagar. Medianväntetiden för dessa äldre var 10 månader – en ökning från 7 månader under 2022.

Det är inte värdigt att vi år 2023 har äldre som kanske avlider i kön till äldreboende samtidigt som det finns gott om lediga platser inom de privata äldreboendena. De boenden som också många göteborgare helst önskar flytta till.

Frågorna som säkert många göteborgare ställer sig är därför många:

Varför har man infört ett tak som i praktiken avskaffar valfriheten för Göteborgs äldre?

Kommer Torborg få möjlighet att välja det äldreboende som hon önskar?

Varför låter man kön växa samtidigt som det finns gott om kapacitet på de privat drivna äldreboendena?

Det är knappast ekonomiska skäl som ligger bakom beslutet eftersom de privat drivna boendena har en lägre dygnskostnad, och därmed innebär lägre kostnader för Göteborgs skattebetalare. Så varför har man tagit beslutet?

Göteborgs politiker har utställt ett löfte om valfrihet till stadens äldre. De flesta inser att äldre inte är en homogen grupp och en modern politik behöver också utformas därefter. Det kan finnas önskemål om att få bo i närheten av sitt tidigare boende, nära anhöriga eller möjligheten att välja viss inriktning på boende mot exempelvis livsstil eller språk. Fokus måste nu och framåt alltid vara de äldres önskemål om rätten att välja sitt boende med god service och hög kvalitet oavsett driftsform. Det handlar om Torborg och många, många andra äldre. De styrande i Göteborg behöver släppa på prestigen och eventuella politiska låsningar. Allt annat är ett svek mot de äldre som arbetat och betalat skatt under hela sitt liv i tron om att välfärden och ska finnas där när man behöver och på det sätt man önskar det.

 

Anna Bergendal expert äldreomsorg