Hoppa till innehåll

I den gedigna andra delrapporten från Coronakommissionen som offentliggjordes den 29 oktober beskrivs hur svensk hälso- och sjukvård med kort varsel kunnat ställa om under pandemin och skala upp vården av covidsjuka. I ett särskilt avsnitt (11.9) beskriver kommissionen det stöd som den privata vården har inneburit för regionerna under pandemin. Det handlar bland annat om utlåning av personal, vård av covid-patienter och om att akutsjukvård och operationer har tagits över av privata vårdgivare i större utsträckning. Kommissionen slår fast att den privata vården på detta sätt har avlastat den offentliga vården och att det stödet har varit viktigt för regionerna.

I kommissionens arbete har regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer intervjuats och de vittnar om att det funnits en stor vilja från den privata sektorn att stötta den offentliga vården. Det rimmar väl med våra medlemmars erfarenheter.

Men det finns också lärdomar att dra av pandemisamarbetet mellan offentliga och privata vårdgivare. En sådan är att det tar tid för inlånad personal att ställa om och att det kräver resurser från den ordinarie personalen. En annan att det borde funnits ett tydligare personalansvar från regionernas sida för den personal som lånades in. Eller att regionerna borde ha dragit tydligare lärdomar från den första vågen och tagit fram planer för hur de privata vårdens bidrag skulle se ut under den andra och tredje vågen.

Delar av det som kommissionen nu konstaterar i sin delrapport med hjälp av ytterligare underlagsrapporter och analyser är sådant som redan är känt och som Vårdföretagarnas medlemmar vittnat om sedan tidigare. Det handlar om att myndigheter som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten brast i samordning av sina riktlinjer gällande tex vad som är tillräcklig skyddsutrustning i verksamheterna och att vårdgivarna därmed saknade ett fullgott stöd. Det tog för lång tid att bygga upp en tillräckligt stor provtagningskapacitet och adekvat smittspårning. Återigen konstateras med hjälp av en ny underlagsrapport som kommissionen låtit ta fram att driftsform saknar betydelse när det gäller dödlighet och smittorisk på äldreboenden.

Coronakommissionen har fortsatt en viktig uppgift i att analysera Sveriges hantering av coronapandemin för att vi ska kunna dra lärdomar inför kommande kriser som vi oundvikligen kommer att drabbas av. Vårdföretagarna har vid flera tillfälle bistått kommissionen i deras arbete och beskrivit våra medlemmars erfarenheter och lärdomar av pandemin. Något vi kommer att fortsätta att göra tills kommissionens arbete är klart.

Coronakommissionen arbetar nu vidare för att den 25 februari nästa år komma med en slutrapport. Fram till dess lär diskussionen om den svenska coronastrategin varit den rätta att fortsätta. Eller som Mats Melin, kommissionens ordförande, uttryckte det under presskonferensen: vem visste vad när?