Hoppa till innehåll

Partnerskap med den privat drivna vården kortar vårdköer

Den privat drivna sjukvården är viktiga partners för att öka tillgängligheten i sjukvården och vi ser en rad åtgärder som bör vidtas för att korta väntetiderna. Det är Vårdföretagarnas huvudbudskap i vårt remissvar till Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande.

Vårdföretagarna instämmer i Tillgänglighetsdelegationens problemanalys att långa väntetider inte är något nytt problem, utan länge har varit en akilleshäl i sjukvården. Detta trots den lagstadgade vårdgarantin, statens och SKR:s överenskommelser om tillgänglig vård och kömiljarder, samt regionernas egna åtgärder. Pandemin har ytterligare förvärrat problemen då många patienter har fått sin behandling uppskjuten.

Tillgänglighetsdelegationen gör iakttagelsen att vårdgarantin ses som en målsättning och inte som ett lagkrav och att det leder till längre väntetider än nödvändigt. Vårdföretagarna delar problembilden och ser positivt på att Tillgänglighetsdelegationen i sitt slutbetänkande avser att återkomma med författningsändringar för att göra vårdgarantin skarpare. Vi hör från medlemsföretag med vårdgarantiavtal om patienter som inte slussats vidare förrän efter många månaders väntan. Det är inte rimligt att patienter tvingas vänta onödigt länge på vård när det finns ledig kapacitet hos andra vårdgivare.

Få patienter känner till sina rättigheter eller kan överblicka sina möjligheter till vård. Vårdföretagarna motsätter sig inte utredningens förslag att ge Socialstyrelsen ett flerårigt uppdrag att höja kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter. Vi bedömer dock att det därutöver finns ytterligare åtgärder som kan vidtas för att stärka patienternas rätt att söka vård i hela landet:

Vi föreslår för det första att regeringen, tillsammans med SKR och regionerna, sjösätter en nationell kampanj på 1177 så att patienter vet om sin rätt att fritt söka öppenvård över landet och hur vårdgarantin fungerar.

För det andra bör regeringen och SKR vidareutveckla 1177.se så att patienten där kan hitta väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare i landet, oavsett regi. Ett sådant utvecklingsarbete bör omfatta såväl primärvård som specialistvård. Beslutsunderlag finns framtaget hos SKR och Inera.

Regeringen bör därutöver ta initiativ till en lagändring som ger patienter rätt att, över regiongränserna, också söka slutenvård. Det skulle underlätta för patienter att själva kunna söka vård hos vårdgivare i andra delar av landet och därmed minska väntetiderna.

Partnerskap mellan regionerna, regionernas egna sjukhus och privata vårdgivare är nödvändigt för att minska väntetiderna. Läget i sjukvården är ansträngt i många regioner. Vår bild är att regionerna nu, efter bästa förmåga, tar hjälp av den privat drivna sjukvården för att öka vårdkapaciteten. Nationella ramavtal med privata vårdgivare, som alla regioner kan använda, skulle därutöver kunna vara ett sätt att snabbt öka vårdkapaciteten på vårdområden där väntetiderna är långa. På så vis kan hela sjukvårdssystemets kapacitet kan användas optimalt.