Hoppa till innehåll
Karin Liljeblad - näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård.

Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra mer

Mer än en halv miljon patienter väntade i april på specialistvård. Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel av pandemin. Det är ett politiskt ansvar att nu se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som har fått sin vård uppskjuten. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård. Det skriver vi idag i en debattartikel i Dagens Medicin, där vi pekar på tre åtgärder som snabbt bör genomföras.

Vårdköerna efter pandemin är längre än någonsin. I april väntade mer än en halv miljon patienter på specialistvård. 182 000 patienter har väntat längre än vad vårdgarantin utlovar. Det visar en ny analys som Vårdföretagarna har gjort av statistiken på SKR:s väntetidssajt Väntetider i vården. Det är rimligt att anta att fler och fler patienter kommer att söka vård när pandemin lägger sig. Sannolikt kommer vi därför att se växande vårdköer kommande månader.

Pandemin har gjort att stora mängder vårdinsatser har fått skjutas på framtiden och den har slagit olika hårt mot sjukvården i olika delar av landet, vilket återspeglas i köläget. Men även före pandemin var väntetiderna långa i flera regioner. Det indikerar att andra faktorer, som regionens styrning av sjukvården, spelar stor roll.

I nio regioner har ungefär hälften av de som väntar på operation/åtgärd, väntat längre än vårdgarantins tidsramar. I VGR har ungefär 14 000 patienter väntat längre och i Skåne har närmare 11 000 patienter väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. I Region Stockholm är, trots stor covidbelastning på sjukvården, andelen patienter som väntat längre än vårdgarantins tidsramar ungefär hälften så stor som i de två andra största regionerna. Det beror sannolikt på att regionens sjukhus och privata vårdgivare i samverkan, trots allt, kunnat upprätthålla viktig vårdkapacitet.

Hanteringen av den uppskjutna vården är en stor utmaning som regionerna nu har framför sig. Under pandemin har samverkan mellan regionernas akutsjukhus och den privat drivna sjukvården ökat. Låt oss hålla i det för att tillsammans få bort köerna och möta patienternas behov, också i sjukvårdens vardag. Alla vinner på ett gott partnerskap, där sjukvårdens hela kapacitet används så optimalt som möjligt.

En analys, som Sirona har gjort på Vårdföretagarnas uppdrag, i tre regioner visar att om regionerna nyttjar privata vårdgivares kapacitet kan de få mer vård för pengarna än om operationerna görs på regionernas egna sjukhus. När det gäller t ex höftproteser kan uppemot 50 procent fler patienter få operation hos privata vårdgivare för samma kostnad. När det gäller grå starr handlar det om ännu fler patienter.

Mitt bland alla siffror och procenttal får vi inte tappa fokus på att bakom varje siffra finns en verklig, väntande patient som behöver sjukvårdens hjälp med sina smärtor eller besvär. Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel av pandemin. Det är ett politiskt ansvar att nu se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som har fått sin vård uppskjuten. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård. Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra mer.

Vårdföretagarna anser att följande tre åtgärder snabbt bör genomföras:

Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna
På så sätt får också fler patienter vård för pengarna. Nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda kan vara ett sätt att snabbt öka vårdkapaciteten på vårdområden där väntetiderna är långa.

Guida patienterna till vårdgivare med kortast köer
Det kräver vårdlotsar i alla regioner som aktivt guidar patienter vidare till andra kliniker när väntetiderna är långa. Vårdlotsarna måste också få tillgång till aktuella väntetider hos alla landets vårdgivare.

Stärk patienternas rätt att söka vård i hela landet
Idag har patienter rätt att söka öppenvård var som helst i landet. Men få känner till den rättigheten eller kan överblicka sina möjligheter till vård.

  • Sätt igång en nationell kampanj på 1177 så att patienter vet om sin rätt att fritt söka vård över landet och hur vårdgarantin fungerar.
  • Vidareutveckla dessutom 1177 så att patienten där kan hitta väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare, oavsett regi.
  • Gör en temporär lagändring som ger patienter rätt att, över regiongränserna, också söka slutenvård. Om den faller väl ut kan lagändringen sedan permanentas.


Karin Liljeblad

Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Debattartikel publicerad i Dagens Medicin den 9 juli 2021