Hoppa till innehåll

Omställningen till nära vård var temat när Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för nära vård hos SKR, gästade Vårdföretagarna på ett frukostmöte för Bransch Sjukvårds medlemsföretag imorse. Hon tipsade om det ledarskapsprogram för nära vård som startar till hösten. Vill du vara med så är det bråttom att anmäla sig.

Det finns en bred politisk enighet om nödvändigheten av att utveckla den nära vården och regeringen har avsatt särskilda statliga medel för att stödja regionerna och kommunerna i den omställningen. Men hur går det med omställningen och hur involverar regionerna de privata vårdgivarna?

Lisbeth Löpare Johansson påminde oss om syftet med omställningen till nära vård och målbilderna för den primärvårdsreform som har klubbats i riksdagen:

Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

Det har senare utmynnat i ett nationellt utformat primärvårdsuppdrag som gäller från den 1 juli i år och regeringen har gjort en överenskommelse med SKR som omfattar nära 6,8 miljarder kronor i statliga utvecklingsmedel. Av dessa medel ska 2,4 miljarder kronor användas för att utveckla primärvården och användas som stöd till omställningsarbetet, förbättrad tillgänglighet, ökad kontinuitet och patientens delaktighet i vården.

Regeringen och SKR är överens om att regionerna bör säkerställa att de privata och offentliga aktörerna involveras på lika villkor i omställningsarbetet. Det finns dock ingen systematisk uppföljning av i vilken mån detta faktiskt sker i regionerna, vilket vi från Vårdföretagarnas sida ser som en stor brist.

Nära hälften av den svenska primärvården drivs av privata vårdgivare och även på den kommunala sidan finns ett stort antal privata utförare i äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. De privat drivna verksamheterna är därför viktiga i den omställning som pågår till nära vård.

Delta i SKRs digitala ledarskapsprogram om nära vård? Anmälan senast 4 juni

Lisbeth Löpare Johansson avslutade med att tipsa om det digitala ledarskapsprogram som SKR anordnar inom nära vård, med ny start till hösten. Chefer och andra ledare i våra medlemsföretag är välkomna att delta kostnadsfritt, tillsammans med kollegor i regioner och kommuner. Sista anmälningsdag är redan den 4 juni, så gå in direkt på länken och anmäl dig om du tillhör målgruppen och är intresserad.