Hoppa till innehåll

E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag – ett efterlängtat steg mot nationell standard?

Under coronapandemin har sjukvården och omsorgen satts på hårda prov. Verksamheter har tvingats till ändrade arbetssätt och digitaliseringen har blivit en trampolin in i framtiden. Förhoppningsvis kan regeringsuppdraget, att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, till E-hälsomyndigheten på sikt innebära ytterligare ett välkommet framsteg på e-hälsoområdet.

Regeringen har formulerat en vision för e-hälsa: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.”

Vi på Vårdföretagarna ser att det inte går tillräckligt fort, och att samordningen kring digitalisering och e-hälsa ofta är bristfällig. Sex departement, elva myndigheter, 21 regioner och 290 kommuner har ett delat ansvar för att föra arbetet framåt. Det har lett till ett fragmenterat e-hälsolandskap utan tydlig nationell styrning, där det av förklarliga skäl är svårt att navigera.

Vårdföretagarna har under många år varit drivande i frågor som rör kvalitet och e-hälsa. Vi har genom åren varit – och är fortfarande – aktiva i flera nätverk och projekt, men gemensamt för många av initiativen är att det saknats uthållighet, finansiering och det mandat som ofta krävs för att åstadkomma faktisk förändring.

Inom hälso- sjukvårds- och omsorgssektorn är en välfungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer avgörande. En strukturerad, ändamålsenlig och säker informationshantering kan förbättra såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i verksamheterna. Svårigheterna med att få allt på plats beror mycket sällan på att tekniken saknas. Istället är det legala hinder som i vissa fall begränsar samarbete, eller rent semantiska hinder – att vi har svårt att enas om att kalla en spade för spade. Om det runt om i landet finns en uppsjö av olika begrepp för att beskriva ungefär samma sak blir det i praktiken omöjligt att dels ha en samsyn kring vilken teknik som avses, dels att systematisera dokumentation på ett likartat och säkert sätt.

E-hälsomyndighetens uppdrag om ”att kontinuerligt sammanställa samt på lämpligt sätt tillgängliggöra gemensamma nationella specifikationer, dvs. överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer för att underlätta informationsutbyte (semantisk och teknisk interoperabilitet) inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst” kräver därför ett omfattande arbete. Därefter följer ett förvaltningsuppdrag och – inte minst – behovet av att se till att de nationella specifikationerna får genomslag.

I regeringsuppdraget, som ska redovisas för Socialdepartementet senast den 30 september 2021, anges att E-hälsomyndigheten i arbetet ska samverka med berörda myndigheter och organisationer. Vårdföretagarna och våra 2 000 medlemsföretag är som alltid redo att bidra med förslag, idéer och goda exempel.