Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

IVO svarar om slopade tillståndskrav, tillfällig hantering av utdrag ur belastningsregistret och senareläggning av tillsyn

IVO har nu svarat på den skrivelse som Vårdföretagarna skickat till myndigheten, där förslag på följande åtgärder gavs: tillfälligt avskaffade krav på ändringar i tillstånd, tillfällig hantering av utdrag ur belastningsregistret, senareläggning av planerad tillsyn.

Redan tidigare har IVO gjort ett principiellt uttalande om tillstånd för äldreboenden som vill erbjuda korttidsplatser för att avlasta sjukvården under coronaepidemin.

Svaret från IVO är positivt och visar att myndigheten förstår vilken påfrestning den pågående epidemin är för många fristående aktörer inom om vården och omsorgen. IVO slår fast att de krav avseende tillstånd som man har att arbeta efter visserligen återfinns i lagar och förordningar som man inte kan bevilja dispens från. Men samtidigt slås fast att man har förståelse för det särskilda läget och att extraordinära åtgärder kan behöva vidtas. Nedan sammanfattas i korthet hur IVO ställer sig till Vårdföretagarnas förslag på åtgärder. Det fullständiga svaret från IVO hittar du som en bilaga längst ner inlägget.

Slopat krav på tillstånd och möjlighet att frångå vissa krav avseende blandning av målgrupper

”De krav och tillstånd IVO har att arbeta utifrån återfinns i lag och förordning. IVO har inte möjlighet att bevilja dispens från dessa. /…/ Vid kommande tillsyn och tillståndsprövning kommer IVO att beakta det gällande läget vid bedömning av de åtgärder som vård och omsorg vidtar under den närmsta tiden. I sammanhanget vill IVO framhålla vikten av att nödvändiga riskbedömningar görs och att eventuella avsteg från gällande regelverk dokumenteras. IVO förutsätter också att vård- och omsorgsgivare gör kontinuerliga ställningstaganden av vilka åtgärder som anses nödvändiga.”

Tillfällig hantering av utdrag ur belastningsregistret

”Även i denna fråga saknar IVO möjlighet att medge undantag eller på annat sätt ändra den reglering som styr skyldigheten. Däremot kommer IVO att på samma sätt som i frågan om tillstånd att göra bedömningar av aktörers agerande med beaktande av den situation som nu råder. Vid bedömningen kommer IVO bland annat ta hänsyn till uttalanden i förarbeten.”

I den proposition som föregick kravet på registerkontroll framgår att det går att göra avkall på en strikt registerkontroll vid till exempel ej förutsägbara sjukdomsfall som gör att extra personal måste tillkallas och tid inte finns för att vänta in en registerkontroll. Detta hänvisar alltså IVO nu till med anledning av de följder som coronaepidemin kan få.

Senareläggning av planerad tillsyn

”Vad gäller ert förslag om att avvakta med planerad tillsyn så har IVO i dagsläget beslutat att ställa in inspektioner i verksamheterna under vecka 12-15. Undantaget är inspektioner som rör liv och hälsa eller andra allvarliga konsekvenser. /…/ När det gäller IVO:s tillsyn i övrigt, till exempel att myndigheten begär yttranden och handlingar från aktörerna, så tillämpar IVO en generös hållning om aktören begär uppskov. Syftet är även här att minska belastningen på de aktörer och verksamheter som är satta under hård press.”

Svaren från IVO är välkomna och även om de inte helt går Vårdföretagarna till mötes, visar myndigheten att den förstår situationens allvar och kommer att agera i så lång utsträckning som det är möjligt inom ramen för styrande lagar och förordningar.

Vårdföretagarnas skrivelse till IVO

IVO:s svar på Vårdföretagarnas skrivelse