Hoppa till innehåll
Foto: David Bicho, Sophiahemmet

Vårdmoms: Fyra nya domar i HFD – momsplikt i samtliga fall

Den 5 februari publicerade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett flertal avgöranden rörande gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig uthyrning av sjukvårdspersonal. Domstolen anser i samtliga fall att det är fråga om uthyrning av personal som inte omfattas av undantaget från moms.

Avgörandena avser bland annat uthyrning av sjuksköterskor till andra vårdgivare, ett läkarbolags tillhandahållande av tjänster till andra vårdgivare samt ett läkarbolag som tillhandahåller tjänster till aktörer som driver digitala sjukvårdsplattformer. HFD konstaterar i samtliga avgöranden att det är säljarens tillhandahållande till den köpande vårdgivaren som ska prövas. I enlighet med HFD:s avgörande från den 7 juni 2018 är det därmed inte den underliggande sjukvårdstjänsten som ska bedömas vid tillämpningen av undantaget.

Enligt domstolen är det frågan om en momspliktig personaluthyrningstjänst när en underleverantörs personal ingår i köparens organisation och köparen har det övergripande ansvaret för de arbetsuppgifter som ska utföras. Vidare anser HFD att det saknar betydelse för bedömningen att underleverantörens personal beslutar hur vården ska utföras eller att personalen bär ett ansvar enligt lag för hur arbetsuppgifterna utförs.

I de mål som nu prövats konstaterade HFD att syftet med parternas avtal är att säljaren ska tillhandahålla de tjänster som krävs för att den köpande vårdgivaren i sin tur ska kunna uppfylla sina skyldigheter samt att personalen ingår i köparens organisation. Mot den bakgrunden anser HFD att det är fråga om momspliktig uthyrning av sjukvårdspersonal.

Flera sökanden hade yrkat att HFD skulle överlämna frågan till EU-domstolen för bedömning. HFD:s uppfattning är dock att det redan finns tillräcklig vägledning på området och att det därför saknas skäl till att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Läs mer och följ arbetet i frågan på vår samlingssida om vårdmoms.

Vårdföretagarnas kommentar

I och med HFD är högsta instans är de rättsliga möjligheterna att få till en annan tolkning av momslagen uttömda. Nu finns ingen annan väg än lagändringar för att komma tillrätta med de stora problem som vårdmomsen skapar i den privat drivna sjukvården och omsorgen. Den utredning som regeringen utlovat måste nu snabbt ta fram lösningar. Vi har från Vårdföretagarnas sida tagit fram konsekvensanalyser och förslag till lagändringar.

Samtliga fyra domar finns tillgängliga på Högsta förvaltningsdomstolens hemsida:

Mål: 3478-19 – Tillhandahållande av specialistläkare till privat vårdgivare

Mål: 3447-19 – Tillhandahållande av sjuksköterskor till äldreboenden

Mål: 4431-19 – Tillhandahållande av sjuksköterskor inom äldreomsorg

Mål: 3477-19 – Tillhandahållande av läkare till privat vårdgivare