Hoppa till innehåll
Än en gång ser vi rubriker om kriminella som fuskat till sig tiotals miljoner kronor på bekostnad av personer i behov av assistans. Vårdföretagarna som arbetsgivar- och bransch organisation välkomnar att Försäkringskassan har blivit bättre på att lagföra kriminella assistansföretag. Men nu krävs förnyade krafttag. Vi kan inte längre se på när kriminalitet sätter agendan för assistansen. De här företagen borde aldrig fått tillstånd att bedriva den här typen av verksamhet.

Assistansbranschen har under flera år varit satt under lupp. Ibland har vi ansett kritiken vara missvisande. Våra medlemsföretag gör sitt yttersta för att bedriva en god assistans med kvalitet och med respekt för brukarens önskemål. Men ofta har det handlat om kriminella aktörer som förstört branschens rykte, nu senast beskrivet i Dagens Nyheter (19/2). Och då tvingas seriösa aktörer, många gånger våra medlemsföretag, återigen försvara sin existens. Istället för att ägna tid åt de viktiga frågorna.

För att kunna erbjuda vård och omsorg med kvalitet måste ersättningen vara tillräcklig och hållbar över tid. Inom området personlig assistans har ersättningarna under flera år inte räknats upp i takt med de kollektivavtalade lönerna. Att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser med kollektivavtal och skyddet det innebär är en försvarslinje mot oseriösa aktörer. Det kostar mer att ha ett kollektivavtal än att inte ha det. I kollektivavtalet ligger försäkringar och andra avtalade förmåner som oseriösa aktörer sällan vill betala för.

Berörda myndigheter måste nu ta ansvar för sin del men också kunna agera gemensamt för att hålla borta kriminella element i välfärdssektorn. Vårdföretagarna har under lång tid sett en brist i agerandet från myndighetshåll och gör därför vad vi kan. Vi har hårda inträdeskrav där vi granskar företag som ansöker om medlemskap i Vårdföretagarna. Vi granskar såväl personlig som ekonomisk vandel. Vi har inte tvekat att neka inträde och vi utesluter företag varje år av olika anledningar. För oss är det självklart med högt ställda tillståndskrav från myndigheter. En sådan prövning av såväl verksamheternas kvalitet som ägarnas lämplighet har funnits under en tid. Men det räcker inte. Kanske borde det även gälla när brukaren själv är arbetsgivare. Bevisligen lyckas man inte stoppa de kriminella aktörerna. Det äventyrar trovärdigheten för hela assistansreformen.

Även om myndigheterna har blivit bättre på att lagföra kriminella finns det flera åtgärder att ta till för att på sikt få bort dem från assistanskartan. I grunden handlar det om alla de tusentals personer som är i behov av assistans för att kunna leva ett kvalitativt liv.

  1. Inför visselblåsartjänst för aktörer. Det är viktigt att allmänhet och personal har möjlighet att kunna larma när något inte står rätt till. Det går idag att göra hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Men det borde också finna en möjlighet för verksamma företag inom assistans att göra en snabb anmälan vid misstanke om assistansbrott till Försäkringskassan. Vårdföretagarna och våra medlemsföretag får ibland signaler eller information som tyder på att det kan finnas agerande som kan vara moraliskt tveksamt eller kriminellt hos aktörer utanför vår medlemskrets. Då finns det ingen naturlig ingång till att slå larm. Om det fanns skulle Försäkringskassan skyndsamt kunna granska om det rör sig om en brottslig verksamhet. Självklart ska brott utredas av polisen men Försäkringskassan som är den myndighet som sköter utbetalningar har här en central roll.
  2. Regelbundna uppföljningar. För att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna upprätthålls måste tillståndsgivande myndigheter kontinuerligt granska verksamheter som bedriver personlig assistans. Även om tillstånd beviljats kan verksamheter eller organisationen förändras på ett sätt så att den inte längre håller den höga kvalitet vi förväntar oss av assistansen. Vi tror att kriminella organisationer utan ett genuint intresse för assistansbranschen inte har kraft att över tid hålla en god kvalitet. De kommer då istället tvingas att helt lämna branschen.
  3. Samverkande myndigheter. Bättre och snabbare samarbete mellan polis- och åklagarmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Försäkringskassan och Skatteverket, med större möjlighet att samköra register vid misstanke om brott. Migrationsverket har en viktig roll i att förmedla relevant information om asylprocesser och uppehållstillstånd för att minimera risker.
  4. Digitalisera. Som det är nu görs timredovisningen till Försäkringskassan till stor del på papper. Våra medlemsföretag menar at en skyndsam digitalisering skulle underlätta uppföljning och kontroll av både assistent och företag.
  5. Möjliggör kvalitetsjämförelser. I dag går det inte att jämföra kvaliteten hos olika assistansföretag. Med tydliga och transparenta jämförelser är det vår bedömning att kriminella verksamheter i hög grad skulle hamna långt ner på listan och på ett naturligt sätt väljas bort av brukare. Utan brukare finns det inget intresse för kriminella att välja assistansbranschen.

Kriminella aktörer finns i hela samhället, så också inom välfärdens sektorer. Dessa element vill inte bli granskade offentligt. Myndighetsgranskningarna måste intensifieras och förbättras för att omöjliggöra för dessa individer att vara verksamma inom assistansen. Annars kommer vi inte ha någon assistans i framtiden.

Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör Vårdföretagarna