JO-anmälan

Vårdföretagarna har fått signaler på att allt fler företag inte får pengar utbetalt från Försäkringskassan, trots att alla handlingar är inskickade enligt de krav som finns. Detta är helt oacceptabelt och nonchalant agerande från myndigheten vilket har lett till likviditetsproblem hos många företag. För att kunna betala ut löner och bedriva en kvalitativ verksamhet blir ofta lösningen dyra banklån eller ekonomiska tillskott från annat håll.

Vårdföretagarna har tillskrivit Försäkringskassans högsta ledning och svaret vi fick tillbaka är att de inte ser samma problem som vi och menar att det i de flesta fall handlar om att företagen har fyllt i blanketterna fel. Det är högst anmärkningsvärt att myndigheten inte tar till sig av kritiken och förbättrar sitt system för utbetalning eller vill ha en bättre dialog med utförarsidan.

Har Ni inte fått pengar utbetalt och upplever att Försäkringskassan gjort fel?

I sådant fall rekommenderar vi er att JO-anmäla myndigheten. Det finns dock vissa viktiga aspekter att tänka på:

Vad en anmälan bör innehålla

Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda formuläret på webbplatsen, men om man väljer att skicka in anmälan på annat sätt, t.ex. med post, fax eller e-post, bör den innehålla:

  • Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. vilken myndighet och/eller tjänsteman som man anser har agerat felaktigt.
  • En kort beskrivning av ärendet eller händelsen.
  • Det agerande som man anser vara felaktigt och motivering till varför man anser att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt. När händelsen inträffade.
  • Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndigheten.
  • Anmälarens namn, adress och eventuellt telefonnummer.
  • Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.

Viktigt att tänka på

Orsaken till den uteblivna ersättningen får inte bero på ett fel hos utföraren, dvs pga ett uteblivet kryss i blanketten eller annat ”slarv”. För att JO ska kunna gå vidare med ert ärende måste felet ligga hos myndigheten.

Försök att vara så konkret som möjligt och gör en bra beskrivning av händelsen. Tänk samtidigt på att utelämna för många känsloyttringar och allmänna tyckanden. JO tar bara hänsyn till ifall myndigheten har gjort fel eller ej utifrån de lagar och regler som finns.

Anonyma anmälningar utreds normalt inte.

JO utreder normalt inte heller klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handlingarna kommer in till JO. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om JO utreder en anmälan får den som anmälan riktar sig mot reda på namnet på den som klagar. Däremot har den som blir anmäld ingen rättighet att vidta någon form av repressalier eller bestraffning, ex ännu hårdare kontroller eller ytterligare väntan på pengarna.

JO kan inte ändra en dom eller ett beslut. Är man missnöjd med en dom eller ett beslut kan man i regel överklaga till högre instans inom viss tid som anges i domen eller beslutet.

JO kan inte pröva frågor om skadestånd.

Till sist, när anmälan är inskickad skulle vi uppskatta om ni kan meddela oss så att vi kan ha koll på antalet. Maila då till: info@vardforetagarna.se

Fyll i din anmälan här, lycka till.

Läs mer

JO-anmälan (pdf)

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail