Partners i hälso- och sjukvården? Så fungerar dialogen mellan landsting och privata vårdgivare

De privata vårdgivarna är en viktig del av hälso- och sjukvården. Men landstingen använder inte sina privata vårdgivares potential fullt ut. Det finns stora möjligheter för landsting och regioner att vidareutveckla dialogen och erfarenhetsutbytet med de privata vårdgivarna. I en ny rapport ger vi en översikt över hur dialogen fungerar i alla regioner och landsting mellan huvudmannen och privata vårdgivare. Den innehåller konkreta rekommendationer om hur dialogen kan utvecklas vidare.

Hur fungerar dialogen mellan landstingen/regionerna och de privata vårdgivarna, ur såväl ett beställar- som utförarperspektiv? Det ville vi i Vårdföretagarna veta mer om och har därför låtit genomföra en intervjustudie med samtliga regioners och landstings beställarchefer, eller motsvarande, för sjukvården och mindre privata vårdgivare.

Rapporten bygger på 90 intervjuer med beställarchefer för sjukvården samt vårdföretagare runt om i landet. Studien är gjord under vintern 2014/2015 av Mia Wester, Conecti AB.  På sina håll har relationerna förändrats sedan intervjuerna genomfördes, men det har inte kunnat speglas i den här rapporten.

Viktiga signaler från beställarcheferna är att dialogen med vårdgivarna ger dem möjlighet att följa upp vad som fungerar och inte i styrningen av sjukvården. Beställarcheferna upplever att privata vårdgivare ofta glöms bort i landstingens planering och organisation och de möter motstånd internt när det gäller att behandla alla vårdgivare konkurrensneutralt. Beställarchefernas avsikt är att vara öppna när det gäller ekonomi och förutsättningar, men upplever ofta att vårdföretagen ändå inte är nöjda. Tilliten brister. Beställarcheferna upplever att vårdföretagen är seriösa vårdgivare som bidrar till att förnya sjukvården. De pekar på att den landstingsdrivna vården kan lära av de privata vårdgivarna, i synnerhet när det gäller ledning och styrning. Inte minst därför är erfarenhetsutbyte viktigt.

De privata vårdgivarna uppskattar att det finns mötesarenor för dialog. De anser dock att mötena ofta kan bli för informationstunga, med för lite utrymme för dialog. Vårdgivarna vill kunna vara med tidigt i beslutsprocessen och påverka innan landstinget fattar beslut om t ex regelböcker. I många regioner och landsting saknas arenor för dialog med vårdgivare utanför vårdvalen. De efterfrågar en sådan. Många vårdgivare uppfattar beställarchefer som deras språkrör inåt i landstinget och skulle önska att de hade större mandat att fatta beslut. Många vårdgivare efterlyser också mer dialog med den politiska ledningen om de privata vårdgivarnas roll i landstingets totala vårduppdrag. Insatta politiker fattar klokare beslut.

Rapporten tar även upp de regionala företagsnätverk som privata vårdgivare har skapat på många håll i landet för att få en starkare röst gentemot landstinget. Även beställarcheferna uppskattar när vårdföretagen har samlat sig i en gemensam linje, så att de inte behöver hantera en palett av motstridiga viljor.

I rapporten ger vi en översikt av strukturen för dialog i alla landsting och regioner, identifierar vad som fungerar bra och ger konkreta rekommendationer för en framgångsrik dialog.

Vi hoppas ge inspiration för landstingen och regionerna som huvudmän att tillsammans med vårdgivarna utveckla hälso- och sjukvården vidare. De privata vårdgivarna kan och vill bidra. 

Läs rapporten här.