Region Skåne riktar erinran mot fyra privat drivna vårdcentraler

Region Skåne har i dag presenterat en medicinsk revision som handlar om vilket medicinskt underlag vårdcentralerna har för registrering av diagnoser, som i sin tur påverkar ersättningen från Regionen. Bakgrunden är en tidigare övergripande analys av diagnosmönstret hos alla 150 vårdcentraler i Skåne, där Regionen ville gå vidare och undersöka tolv vårdcentraler närmare. Den fördjupade revision som Region Skåne nu gjort visade att åtta av dem hade ett tillräckligt gott underlag i patientjournalerna för sina diagnoser. Fyra privat drivna vårdcentraler har dock fått en erinran för diagnosregistrering utan tillräckligt underlag. Två av dem får också, enligt Region Skåne, en erinran om bristande journalföring och en anmälan om det sänds till IVO.

Vårdföretagarna välkomnar att landsting och regioner noggrant följer upp att alla vårdgivare, oavsett regi, följer regelverken, har en god kvalitet och att sjukvårdens resurser används rätt. Det är viktigt för förtroendet och förebygger missbruk av systemen. Om det är belagt att diagnosregistrering inte skett på ett korrekt sätt ska det beivras.

I Skåne finns 64 privat drivna vårdcentraler. Regionens tidigare, och nu genomförda, granskning visar att det stora flertalet av dem utför sitt uppdrag väl och utan att Regionen har funnit anledning till kritik. Det kan vara bra att hålla i minnet att den erinran som Region Skåne nu gett endast gäller fyra av alla dessa vårdgivare.

Privata vårdgivare ska leva upp till de krav och förväntningar som ställs på alla vårdgivare i hälso- och sjukvården. Det är avgörande för den privat drivna vårdens legitimitet. Om en granskning ger anledning till kritik mot enstaka eller flera vårdgivare riskerar det att skada förtroendet för hela den privat drivna vården.