Möjligheten att välja är särskilt viktig för patienter med kronisk sjukdom och äldre

Myndigheten för Vårdanalys har nyligen presenterat en fördjupad studie  som visar att möjligheten att välja vårdcentral anses som särskilt viktig bland äldre och patienter med kronisk sjukdom. Det är också grupper av patienter som i högre utsträckning än andra har kontakt med primärvården.

Personer med kronisk sjukdom, sämre upplevd hälsa och barnfamiljer som ofta har större behov av återkommande vård lägger stor vikt vid information som specifikt relaterar till deras livssituation, såsom möjligheter till kontinuitet, jourtider och om vårdcentralen kan erbjuda en speciell mottagning.

Det finns också en genusaspekt på efterfrågan av valfrihetsinformation. Fler kvinnor än män söker information om vårdcentralens utbud och kvalitet.

I en tidigare studie konstaterade myndigheten att 3 av 4 patienter anser det viktigt att kunna välja.  Men bara en femtedel av dem som bytt, eller funderade på att byta, vårdcentral ansåg att det gick att jämföra vårdcentraler utifrån den information de hade fått. Detta är ett område som behöver utvecklas. Vårdföretagarna ser positivt på, och stödjer därför, det utvecklingsarbete som landsting, tillsammans med SKL, gör för att utveckla möjligheterna att jämföra vårdgivares utbud och kvalitet på www.1177.se