Jobbhälsobarometern, vård och omsorg 2011

Jobbhälsobarometern för 2011 visar att de anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda än de som arbetar i kommuner och landsting på en rad väsentliga områden som har att göra med hur man trivs på sitt arbete.

Privat anställda anser till exempel i högre grad att de kan påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras och är mer nöjda med den fysiska arbetsmiljön. Anställda i privata verksamheter tycker också i högre grad att deras lön står i rimlig proportion till den utförda insatsen. Synen på ledningens förmåga att leda verksamheten och kommunicera är också bättre i privat drivna verksamheter.

Drygt 90 procent av samtliga anställda i vården och omsorgen tycker att de har ett viktigt och meningsfullt arbete men självklart finns det förbättringsområden både hos de privata och offentliga verksamheterna.

Om Jobbhälsobarometern

Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Svensk Företagshälsovård (FSF) och Svenskt Kvalitetsindex (SKI). I undersökningen har ett representativt urval på 5000 personer i flera olika sektorer intervjuats via telefon kring sin syn på arbetet. De intervjuade är anställda i åldern 20 – 65 år och arbetar minst halvtid. Uppgifterna i denna framställning avser endast näringsgrenen vård och omsorg och omfattar 824 intervjuer. Den är sammanställd på uppdrag av Vårdföretagarna.
Frågorna handlar om synen på arbetet, arbetsuppgifterna, arbetsplatsen, arbetsförhållanden, egen hälsa, mm.

Läs mer i Jobbhälsobarometern