Goda nyheter i budgetproppen

Höstbudgeten innehåller flera goda nyheter för Vårdföretagarna. Regeringen satsar 360 miljoner kronor för att locka landstingen att utveckla vårdvalet till att gälla även den öppna specialistvården, vi ser en satsning på fler platser på läkar-/ sjuksköterske- och specialistsjuksköterseutbildningen och Konkurrensverket får i uppdrag att utvärdera konkurrensförhållanden i kommunerna med anledning av LOV, lagen om valfrihetssystem. Bland annat ska verket analysera det faktum att kommunerna ofta är både beställare och utförare av LOV-tjänster.

Vårdföretagarna påpekar ständigt att beställarrollen och utförarrollen måste skiljas åt. Annars blir det svårt för kommunen att vara konkurrensneutral. När vi i början av sommaren frågade våra medlemmar via Vårdföretagarpanelen om vilka konkurrenshinder de stöter på var det flera som tog upp beställar/utförarproblemet. Kommunens tjänstemän pekades ut som det största konkurrenshindret.

Det är inte svårt att föreställa sig hur det blir så, att den chef som ansvarar för både beställar- och utförarorganisationen inte lyckas vara neutral. Det måste vara omöjligt att inte se till den egna verksamheten i första hand när kravet är att budgeten ska gå ihop.

Jag hoppas att Konkurrensverket i sin utvärdering följer upp företagens upplevelser av konkurrenshinder. Vi hjälper mer än gärna till.

I budgeten satsar regeringen 360 miljoner kronor för att locka landstingen att utveckla vårdvalet till att gälla också den öppna specialistvården. Exakt vad pengarna kan användas till är ännu oklart, men att det behövs stimulanser nu när regeringen har valt frivilliglinjen för denna del av vårdvalet är uppenbart. Nu tror jag inte att mer pengar biter på landsting som av ideologiska skäl vägrar att stärka patienternas valfrihet. Men de som vill utreda formerna närmare kanske kan lockas.

Välkommen är också satsningen på fler platser i läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. I Vårdföretagarnas konjunkturbarometer från i april uppgav 47 procent av sjukvårdsföretagen att det råder brist på branschkompetent personal, en ökning med 8 procentenheter sedan förra året.