Primärvård i förändring

Rapporten analyserar effekterna av landstingens skilda ersättningssystem genom att applicera en tänkt vårdcentral, en basenhet, på varje landstings ersättningsystem och övriga villkor. Syftet är att förstå de effekter systemen har avseende socio-ekonomiskt svaga områden, patienternas vårdtyngd samt storleken på enheterna och hur vårdvalet har introducerats.

Samtliga landsting och regioner har infört valfrihetssystem inom primärvård – enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Ett viktigt motiv har varit att åstadkomma effektiva patientprocesser genom ökad tillgänglighet och attraktivitet ur patientens synvinkel.

De stora skillnader avseende geografi och population som råder mellan landstingen gör att den optimala vårdvalsmodellen kommer att se olika ut i varje landsting, samtidigt är tanken om vård på lika villkor – i hela landet – en angelägen princip i det svenska sjukvårdssystemet.

Ersättningssystem skall fungera som incitament – de skall framkalla ett samhällsekonomiskt önskvärt beteende hos både offentliga och privata vårdgivare. Viljan för nya utförare att etablera sig och möjligheten för existerande att överleva är – som sig bör – beroende av ersättningssystemens utformning. Patientens möjlighet att söka vård och därmed utöva sin valfrihet kommer att variera beroende på var i landet och under vilket ersättningssystem han lever.

Rapporten analyserar effekterna av landstingens skilda ersättningssystem genom att applicera en tänkt vårdcentral, en basenhet, på varje landstings ersättningsystem och övriga villkor. Syftet är att förstå de effekter systemen har avseende socio-ekonomiskt svaga områden, patienternas vårdtyngd samt storleken på enheterna och hur vårdvalet har introducerats.

Läs Primärvård i förändring här