Företagens syn på tillsyn inom socialtjänsten

Tillsynsverksamheten bedrivs nu på en särskild avdelning integrerad med tillsynen av hälso- och sjukvården inom Socialstyrelsen med uppdrag från regeringen att stärka och höja kvaliteten i tillsynsverksamheten. Rapporten är en genomgång av reformeringen av tillsynen. Socialstyrelsens arbete granskas och i rapporten har även sammanlagt 95 privata vårdgivare har getts möjlighet att genom telefonintervjuer och enkät ge sina synpunkter på tillsynen och tillståndsgivningen.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för bl.a. vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. Sedan knappt ett år tillbaks har tillståndsgivning och tillsyn av dessa företag fått ny huvudman.

Tillsynsverksamheten bedrivs nu på en särskild avdelning integrerad med tillsynen av hälso- och sjukvården inom Socialstyrelsen med uppdrag från regeringen att stärka och höja kvaliteten i tillsynsverksamheten.

Vårdföretagarna vill av det skälet i ett tidigt skede av förändringen få en uppfattning om dels hur Socialstyrelsens arbete fortskrider och dels hur medlemsföretagen uppfattar att Socialstyrelsen uppfyller regeringens intentioner, eventuella problem och möjligheter.

Rapporten är en genomgång av reformeringen av tillsynen. Socialstyrelsens arbete granskas och i rapporten har även sammanlagt 95 privata vårdgivare har getts möjlighet att genom telefonintervjuer och enkät ge sina synpunkter på tillsynen och tillståndsgivningen. De svarande företagen verkar inom äldreomsorgen, verksamhet för stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS), hem för vård eller boende/behandlingshem (HVB) samt företag för personlig assistans.

Resultatet visar att det finns problem vad gäller konkurrensneutraliteten mellan olika utförare. 21 företag upplever en konkurrenssnedvridning till fördel för de offentliga enheterna. De har lägre ställda krav avseende bl.a. dokumentation, bemanning, personalens utbildning och lokalernas standard.

Offentliga enheter behöver inte få tillstånd för att bedriva verksamhet och de får inga förelägganden som de behöver rätta sig efter, det finns därför anledning att snarast göra en oberoende översyn av tillsynen framförallt avseende konkurrensneutraliteten.

Även övriga delar bör regelbundet följas upp och fortlöpande granskas till dess reformen kan sägas vara genomförd. Det gäller främst människors rätt till vård och behandling av god kvalitet, resursbehov, Socialstyrelsens legitimitet, innehållet i tillsynen samt möjligheterna för privata företag att bedriva verksamhet.

Läs rapporten Företagens syn på tillsyn inom ssocialtjänsten här