Vägval för Vårdval

Obligatoriskt Vårdval i primärvården gäller från den 1 januari 2010. När beslutet kom innebar det nya och olika förutsättningar för landstingen och regionerna. Syftet med rapporten är att se hur landstingen upplevde förutsättningarna för genomförandet och ställningstagandena till utformningen av modellerna samt hur beslutsfattare och tjänstemän så här långt har uppfattat effekter av reformen.

Obligatoriskt Vårdval i primärvården gäller från den 1 januari 2010. När beslutet kom innebar det nya och olika förutsättningar för landstingen och regionerna. En handfull av dem hade redan innan beslutet startat processen att införa Vårdval i någon form, varav tre landsting redan var igång.

Eftersom tiden mellan beslut och införande var kort hade de landsting/regioner som redan beslutat om Vårdval eller åtminstone påbörjat processen, ett försteg jämfört dem som ännu inte hade kommit igång.

Vi har valt att studera de sju landsting/regioner som var först med att införa Vårdval, dvs. Landstinget Halland, Stockholms läns landsting, Landstinget Västmanland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Kronoberg och Landstinget i Östergötland.

Syftet med den här rapporten är att i dessa landsting/regioner studera och redovisa:

  • de upplevda förutsättningarna för genomförandet, ställningstagandena till utformningen av modellerna
  • hur beslutsfattare och tjänstemän så här långt har uppfattat effekter av reformen.

Avsikten har således inte varit att vetenskapligt belägga olika effekter utan att genom framförallt intervjuer kunna fånga en översiktlig bild av hur processerna och resultaten av dessa har upplevts.

Läs rapporten Vägval för Vårdval här