Så lockas privata vårdgivare

Det finns mycket ett landsting som vill få en ökad mångfald av vårdgivare kan göra, enligt Hans Dahlgren, Vårdföretagarna. Jönköping, Västra Götaland och Halland kan fungera som förebilder.

Politikers och patienters upplevelse av vårdvalsreformen är i huvudsak positiv visar tidigare undersökningar och alla är eniga om att de stora vinnarna på vårdval är patienterna. Bättre tillgänglighet är den tydligaste effekten av reformen.

Vårdföretagarna har kontaktat alla landsting som har infört vårdval och fått siffror över antalet nyöppnade vårdcentraler och hur många patienter som aktivt har valt att byta vårdcentral. Totalt har 239 nya vårdcentraler startats i landet och 670 000 personer har listat sig till nya vårdcentraler.

Nu har vi även undersökt antalet nya vårdgivare per 100 000 invånare och då visar sig en delvis ny bild av hur framgångsrikt vårdvalet varit i respektive landsting. I botten återfinns bland annat landstinget i Uppsala i tät kamp med Norrbotten och Västerbotten. I topp återfinns landsting som Jönköping, Västra Götaland och Halland.

Vad är det då som avgör om ett landsting framgångsrikt när det gäller att locka till sig nya privata vårdgivare? När vi frågar vårdföretagen så hamnar listningsprincipernas utformning och förtroendet för att landstingens politiska ledning agerar konkurrensneutralt i topp. En betydande andel av våra medlemsföretag tror dessutom att privata vårdföretag kommer att missgynnas om den politiska ledningen är negativ till privat vård.

Vidare spelar det roll för antalet nyetableringar av privata vårdgivare hur stor andelen fast/rörlig ersättning är och förstås bredden på primärvårdsuppdraget om det handlar om landsting i glesbygd. Ett landsting som vill öka tillgängligheten i vården och få en ökad mångfald av vårdgivare bör alltså därför ser över sitt vårdvalssystem enligt följande punkter:

1. Öka möjligheterna att ta del av den passiva listan, patienter som inte valt ska erbjudas val.

2. Politiker bör vara tydliga i långsiktiga och stabila villkor för branschen. Gärna över blockgränserna.

3. Det ska löna sig bättre att söka upp nya patienter.

4. Primärvårdsuppdraget i glesbygd bör inte vara omfattande initialt.

5. Se över möjligheter att öppna upp för längre vårdkedjor inom vårdvalet se öppen sjukhusvård.

I höst skall de flesta vårdval upp för diskussion i respektive landstingsfullmäktige. Då bör ytterligare förbättringar införas, annars riskeras den nu så positiva utvecklingen av den svenska primärvården.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Srtikeln tidigare publicerad i Dagens Samhälle den 3 september.