Många fördelar med vårdvalet

Inga Jonasson beskriver i ett inlägg i Finnveden Nu den 7 april den oro och försämrade arbetsmiljö som anställda inom den offentliga primärvården upplever i samband med införande av vårdvalet i Jönköping. Arbetsmiljöfrågan är som Inga Jonasson skriver mycket viktig men det finns också en annan sida av samma mynt.

Vård och omsorg är en av de sektorer där sjukfrånvaron är som störst. SCB undersökte därför på uppdrag av Vårdföretagarna statistiken över lång- och korttidssjukskrivna bland vårdanställda i Sverige. Resultatet visar på stora skillnader mellan länen. I Jämtland är 17,7 procent i den offentliga vården sjukskriven, vilket är det högsta sjukskrivningstalet i Sverige. I Stockholm är det drygt 13 procent, vilket är nära riksgenomsnittet som är 13,7 procent. Den totala sjukfrånvaron bland alla arbetande oavsett sektor är 8 procent. Anställda i den offentliga vården är alltså sjukare än andra.

Statistiken från SCB visar också tydligt på en skillnad i andelen sjukskrivna mellan privata och offentliga vårdgivare. I genomsnitt är andelen sjukskrivna 33 procent högre inom den offentliga vården. Blekinge är det län med störst skillnad, där är andelen sjukskrivna 90 procent högre bland dem som arbetar i den offentliga vården. I Jämtland är andelen sjukskrivna inom den offentliga vården 22,9 procent högre än i den privata. Motsvarande siffra för Jönköping är 50,3 procent. Andelen är 10,8 procent av de offentligt anställda och 7,2 för de privat anställda.

Möjligen beror de positiva siffrorna för de privata vårdgivarna på att deras anställda upplever ett större inflytande över sin arbetssituation. Jobbhälsobarometern 2009, som genomförs varje år av Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex, visade också att anställda i privat driven vård är mer nöjda med sin fysiska arbetsmiljö och upplever mindre krav än landstings- och kommunanställda.

Fördelarna med de vårdvalssystem som nu växer fram är många. Framförallt för patienterna som får fler vårdgivare att välja mellan vilket leder till ökad tillgänglighet och kvalitet. Men med mångfalden följer också förbättrade förutsättningar för dem som arbetar i vården. Att de får flera olika arbetsgivare att välja mellan kommer på sikt att förbättra arbetsmiljön i både offentlig och privat driven vård och därmed minska sjukskrivningarna.
 

 Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Finnveden.nu.